Orexo Delårsrapport kv 1 2024

Året inleddes med ett positivt EBITDA

Kv 1 2024 i korthet
›    Total nettoomsättning SEK 139,3 m (158,8)
›     EBITDA SEK 15,9 m (-41,1)
›     Periodens resultat SEK -8,9 m (-63,9)
›     Segmentet US Commercial nettoomsättning SEK 129,3 m (140,3), i lokal valuta USD 12,4 m (13,5)
›     Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -18,9 m (-61,6), likvida medel och kortfristiga ­placeringar uppgick till SEK 198,0 m (278,9)
›     Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,26 (-1,86)
›     MODIA® och Vorvida® subventionerade av Veterans Affairs från och med 1 januari 2024
›     Data från den kliniska fas 1-studien samt stabilitetsdata för OX640, ett nasalt adrenalinpulverläkemedel, presenterades vid det årliga mötet hos den medicinska organisationen, American Academy of Allergy, Asthma & Immunology i Washington DC, USA    
›    Orexo och Sobi kom överens om att avancera förstudien där AmorphOX® testas med en av derasbiomolekyler
›     För att refinansiera den befintliga obligationen emitterades en fyraårig senior säkerställd obligation om SEK 500 miljoner
›    Den nya obligationen klassificerades som en social obligation efter att ett socialt finansieringsramverk etablerats, vilken genomgick en oberoende granskning av Morningstar Sustainalytics.

Viktiga händelser efter periodens utgång
 ›     Andra patentet i USA beviljat för OX640.

 

SEK m, om inget annat anges 2024
jan-mar
2023
jan-mar
2023
jan-dec
Nettoomsättning totalt 139,3 158,8 638,8
Kostnader för sålda varor -13,3 -28,7 -88,9
Operativa kostnader -130,7 -189,4 -659,5
EBIT -4,7 -59,3 -109,5
Rörelsemarginal -3,4% -37,4% -17,1%
EBITDA 15,9 -41,1 -32,5
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,26 -1,86 -3,73
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,26 -1,86 -3,73
Kassaflöde från löpande verksamhet -18,9 -61,6 -95,0
Likvida medel och kortfristiga placeringar 198,0 278,9 171,0


VD-kommentar i korthet: Vi bygger en finansiellt stabil plattform

"Jag är nöjd att meddela en avsevärd förbättring i vårt finansiella resultat med en EBITDA som kom in SEK 57 miljoner högre och uppgick till SEK 16 miljoner (-41). Förutom lägre ej återkommande kostnader drivs utvecklingen av effektivitetsförbättringar och kostnadskontroll. Att förbättra vårt finansiella resultat var en hörnsten när vi i kvartalet framgångsrikt genomförde en refinansiering av vår företagsobligation, något som drog till sig stort intresse från investerare med en övertäckning på nära 100 procent. Våra utvecklingsprojekt fortsätter visa framsteg, även om det för OX124 sannolikt kommer krävas en längre granskningstid än det ursprungliga PDUFA-datumet i juli. Vi har fått in en begäran om komplettering av dokumentation men vår ambition är fortfarande att lansera produkten på den amerikanska marknaden i slutet av 2024 eller i början av 2025."

Läs hela VD-ordet i bifogad PDF.

 

Kontaktpersoner kvartalsrapporten:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Fredrik Järrsten, EVP och CFO

Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: +46 (0)18 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com


Presentation
Den 8 maj kl 13 ­inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en ­presentation inklusive en Q&A. 

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048736
Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet.

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q1-report-2024
Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/­Rapporter/Audiocasts.

 

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj, 2024, kl 8.