Ordlista & Definitioner

 

Ordlista

American Depositary Receipt (ADR)
Ett värdepapper, utfärdat av en depåbank, som representerar ägandet av ett företags underliggande aktier. ADR-program skapas för att underlätta för amerikanska investerare att äga aktier i icke amerikanska företag och att kunna handla med dem på samma sätt som med amerikanska värdepapper.

ANDA
Abbreviated New Drug Application (ANDA) är en förenklad registreringsansökan i USA för godkännandet av ett generiskt läkemedel för ett befintligt licensierat eller godkänt läkemedel

Anestesi
Narkos

Artificiell intelligens
Artificiell Intelligens (AI) är simuleringen av mänsklig intelligens genom maskiner, speciellt datorsystem

Broca®
GAIAs egenutvecklade system, baserat på artificiell intelligens, och som ligger till grund för utveckling av digitala terapier riktade mot flera olika terapiområden

Buprenorfin
En opioid med stark effekt som tidigare användes för smärtlindring, men som nu främst används för att avvänja patienter från mer beroende framkallande opioider som morfin

CHMP
Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel

Digitala behandlingar
Digitala behandlingar är en del av termen digital hälsa och kräver hög klinisk bevisbörda. Interventionerna drivs av högutvecklade mjukvaruprogram med mål at förebygga och behandla medicinska problem och sjukdomar

Digital hälsa
Digital hälsa är korsningen mellan digital teknologi och hälsa och sjukvård som tjänar på att effektivisera vården och göra den mer personlig och precis

Drug Delivery
Den process genom vilken ett läkemedel får den sammansättning och form som möjliggör att den aktiva substansen fungerar på ett optimalt sätt

EMA
Europeiska läkemedelsmyndigheten

Fas I­studier
Studier främst av ett läkemedels säkerhet. Görs på friska frivilliga personer

Fas II­studier
Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt samt lämplig dos. Görs på ett begränsat antal patienter

Fas III­studier
Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt i den kliniska verkligheten. Görs på ett stort antal patienter

FDA
Amerikanska läkemedelsmyndigheten

Fentanyl
En opioid med liknande verkan på levande organismer som morfin. Används huvudsakligen för att uppnå anestesi och smärtlindring

Genombrottssmärta
En kortvarig intensiv smärtepisod som uppträder utöver en i övrigt välkontrollerad, långvarig opioidbehandlad smärta

HHS
Amerikanska hälso- och sjukvårdsdepartmentet

In Vitro studier
I in vitro studier undersöks levande materia utanför sin naturliga kropp i t.ex ett provrör

IP
Immateriella rättigheter

Kliniska studier/Kliniska prövningar
Studier av ett läkemedels effekt och säkerhet i människa

LTM
En förkortning av Last Twelve Months, de senaste tolv månaderna

Naloxon
Motgift mot opioider

NSAID
Icke-steroida inflammationshämmande läkemedel är verksamma mot smärta, inflammation och feber

NTRx
Antal tabletter per recept dividerat med 30

Opioider
Samlingsnamn för ämnen som via opioidreceptorer verkar på nervceller, huvudsakligen i centrala nervsystemet

PBM (Pharmacy Benefit Manager)
Ansvarig för kostnaderna för receptbelagda läkemedel och efterlevnaden av rekommendationslistor på uppdrag av försäkringsbolag och arbetsgivare i USA

PGE
Prostaglandin (PG) E2 – biologiskt aktiv mediator som bildas lokalt från arakidonsyra vid inflammation

Preklinisk utveckling/Prekliniska studier
Studier av ett läkemedels effekt och säkerhet innan man går in i människa. Kan göras i djur och olika cellsystem

Prissubvention
Bidrag från stat eller försäkringsbolag i syfte att sänka priset på läkemedel/behandling

Proof of Concept studier
En ”proof of concept” studie utförs för att få en första indikation på en idés genomförbarhet i praktiken

Segmentet Cash
Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Patienter i detta segment betalar själva för sina utskrivna läkemedel

Segmentet Commercial
Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Privata försäkringsbolag eller arbetsgivare står för kostnaderna

Segmentet Public
Ett av tre tydliga betalarsegment på den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende. Detta segment omfattar delstats- och statligt finansierade subventionsprogram inom t ex Managed Medicaid, FFS Medicaid, Medicare Part D

Sublingual
Under tungan

Zolpidem
En läkemedelssubstans som används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär

 

Definitioner och nyckeltal

Nyckeltal och viss annan rörelseinformation och information per aktie har definierats enligt följande:

 

Antal aktier efter utspädning Aktier vid periodens slut justerat för utspädningseffekten av potentiella aktier
Zubsolv nettointäkt Intäkter för Zubsolv minus rabatter och returer
Intäkter från lanserade produkter Intäkter från produkter licensierade till Orexos partners, inklusive intäker för Zubsolv i USA
EBIT Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt
EBITDA Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar. Rörelseresultat plus avskrivningar.
Bruttomarginal Nettoomsättningen dividerat med bruttoförsäljningen
Rörelsekostnader Icke finansiella kostnader. Kostnader som uppstår i det dagliga arbetet i rörelsen. 
Resultat efter finansiella poster Finansiella intäkter minus finansiella kostnader
Nettoinkomst Bruttoomsättning minus skatt, ränta, avskrivning och övriga kostnader
Bruttoinvesteringar Värdet av en investering innan avskrivningar
Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Nettoskuldsättning  Kort- och långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsskulder, minus likvida medel
Resultat per aktie, före utspädning Resultatet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning
Resultat per aktie, efter utspädning Resultatet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerade med eget kapital

Soliditet

Eget kapital i relation till balansomslutningen
Sysselsatt kapital Räntebärande skulder och eget kapital