Bolagsstyrningen inom Orexo är upprättad utifrån tillämpliga lagar, regler och rekommendationer, såsom svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), Orexos bolagsordning samt interna regler och riktlinjer. Syftet med bolagsstyrningen inom Orexo är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och ledning.

Struktur bolagsstyrning

 

Styrning, ledning och kontroll av Orexo fördelas mellan bolagsstämman, styrelsen och VD.

Externa regelverk som påverkar bolagsstyrningen

 • Svensk aktiebolagslag
 • Redovisningslagstiftning, bland annat Bokföringslagen och Årsredovisningslagen
 • Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
 • Regelverk för ADRs som handlas på marknadsplatsen OTCQX
 • Svensk kod för bolagsstyrning (koden, www.bolagsstyrning.se)

Interna regelverk som har betydelse för bolagsstyrningen

 • Bolagsordning
 • Styrelsens arbetsordning (inklusive instruktion för styrelsens utskott)
 • VD-instruktion
 • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • Finanspolicy
 • IR-policy
 • IT-policy
 • Personalhandbok
 • Kod för Business Compliance och etik

Bolagsstyrningsrapport

I bolagsstyrningsrapporterna som visas nedan finns bland annat information om arbetet som förts av valberedningen, styrelsen och de olika utskotten liksom uppgifter om ersättningar.

Ersättningsprinciper

Information om Orexos befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2023, not 10 och 24. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbsida under Investerare/ Rapporter, presentationer och audiocasts.

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Orexo AB (publ), org. nr 556500-0600, säte Uppsala län, Uppsala kommun, kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2024 kl. 16.00 i Orexos lokaler på Rapsgatan 7E i Uppsala.

Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 april 2024, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 22 april 2024 per post under adress Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, per telefon 018‑780 88 00, per telefax 018-780 88 88 eller via e-post lena.wange@orexo.com.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.orexo.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 22 april 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Dokument relaterat till årsstämman 2024:

Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag
Valberedningens motiverade yttrande
Fullständigt förslag för återköp (punkt 19)
Styrelsens yttrande enl ABL 19_22
Års- och hållbarbetsredovisning 2023
Bolagsstyrningsrapport 2023
Ersättningsrapport 2023
Revisorsyttrande
Kommunike från årsstämma
Stämmoprotokoll

Extra bolagsstämma i Orexo

 

Orexo AB (publ), org.nr 556500-0600, med säte i Uppsala, kallade till extra bolagsstämma den 26 oktober 2023 kl. 15:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

 

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Den som vill delta i bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 oktober 2023, och (ii) senast den 20 oktober 2023 anmäla sig per post till Box 303, 751 05 Uppsala, via e-post till lena.wange@orexo.com eller per telefon 018-780 88 00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations­nummer, adress, telefon­nummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.orexo.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 25 oktober 2023.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 18 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dokument relaterade till den extra bolagsstämman:

Aktiekapitalet i Orexo består av stamaktier. En aktie berättigar till en röst.

Valberedningen inför årsstämman 2024, vilken representerar cirka 35 procent av rösterna i Orexo.

 • Henrik Kjaer Hansen, (valberedningens ordförande, utsedd av Novo Holdings A/S)
 • Claus Berner Møller, (utsedd av ATP)
 • Robert Florczykowski, (utsedd av Third Dot) 1
 • James Noble, (styrelseordförande i Orexo)

1 Third Dot:s aktieinnehav i Orexo är registrerat i en utländsk förvaltares namn, men har bekräftats av Euroclear via rösträttsregistrering inför den extra bolagsstämman den 26 oktober 2023, och uppgick till 705 421 aktier

 

Orexos revisor är revisionsbolaget EY, med auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig revisor. EY är revisorer sedan årsstämman 2016.

Ernst & Young

Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen

Avsikten med Orexos system och processer för riskhantering är att säkerställa att aktieägarna kan ha högt förtroende för den finansiella verksamheten och presenterade rapporter, inklusive uppgifterna i denna årsredovisning och samtliga delårsrapporter. Orexo har etablerat ett arbetssätt för att utveckla, implementera, driva och utvärdera den interna kontrollen och riskhanteringen avseende alla delar av företaget inklusive den finansiella rapporteringen.

Detta arbetssätt följer internationellt etablerad standard i branschen och består av ett ramverk med fem huvudkomponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering.

Kontrollmiljö

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av bolaget. För att behålla och utveckla en fungerande kontrollmiljö, har styrelsen genomfört en riskkartläggning samt fastställt ett antal grundläggande kontrolldokument och rutiner av betydelse för den finansiella rapporteringen. Där ingår styrelsens arbetsordning och instruktion för VD, vilka årligen gås igenom och beslutas av styrelsen.

Därutöver möjliggörs kontinuerlig uppdatering och säkerhet i kontrollmiljön genom löpande översyn och regelbundna omvärderingar av riskprofiler inom olika funktioner.

Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt den verkställande direktören. VD rapporterar regelbundet till styrelsen och revisionsutskottet utifrån fastställda rutiner. Dessutom erhåller styrelsen regelbunden rapportering direkt från bolagets revisor. Cheferna inom bolaget har inom sina respektive områden definierade befogenheter, kontrollfunktioner och ansvar avseende den finansiella och interna kontrollen.

Riskbedömning

Orexo genomför regelbundet utvärderingar av finansiella risker och andra risker som kan påverka den finansiella rapporteringen. Genomgångarna omfattar alla delar av företaget och görs för att säkerställa att det inte finns några väsentliga risker för att fel kan uppstå i den finansiella rapporteringen. Det finns flera områden där kontroll av den finansiella informationen är speciellt viktig och Orexo har etablerat en finansiell riskkarta som lyfter fram ett antal centrala potentiella risker i det finansiella rapportsystemet.

Företaget övervakar och utvärderar dessa områden kontinuerligt och andra områden regelbundet, för att skapa en uppsättning av kontrollrutiner för att minimera riskerna och dess påverkan på dessa områden. Vidare identifieras, behandlas och kontrolleras nya och befintliga risker genom diskussioner i ledningsgrupp, styrelse och revisionsutskott.

Kontrollaktiviteter

Mot bakgrund av de risker som identifierats i riskkartläggningen samt den kontinuerliga övervakningen av hanteringen av finansiell information har Orexo utvecklat kontrollaktiviteter som ger god intern kontroll över alla aspekter av den finansiella rapporteringen. Ett flertal styrande dokument och rutiner har varit i funktion under hela året för att hantera redovisning och bokföring. Standardrutiner, attestsystem och riskkarta är exempel på sådana styrande dokument.

Finans- och controllerfunktionerna ansvarar för att den finansiella rapporteringen är korrekt, fullständig och i tid. Orexo strävar efter att kontinuerligt förbättra de interna kontrollsystemen och har i vissa fall anlitat externa specialister för medverkan vid validering av dessa kontroller.

Information och kommunikation

Orexo är ett noterat bolag i en av världens mest reglerade branscher – hälsovård. Utöver de höga krav som Nasdaq Stockholm och övervakande myndigheter ställer på informationens omfattning och korrekthet, har Orexo interna kontrollfunktioner för information och kommunikation som avser att säkerställa att korrekt finansiell och annan företagsinformation kommuniceras till medarbetare och andra intressenter.

Månadsvis rapporteras finansiell utveckling, marknadsutveckling, status i Orexos utvecklingsprojekt samt övrig relevant information till styrelsen.

Företagets intranät ger detaljerad information om gällande rutiner i alla delar av företaget och beskriver kontrollfunktionerna och hur de implementeras.

Säkerheten kring all information som kan påverka bolagets marknadsvärde och att sådan information kommuniceras externt på ett korrekt sätt och i rätt tid är hörnstenar i företagets åtagande som ett noterat bolag. Dessa två faktorer och rutinerna för att hantera dem säkerställer att den finansiella rapporteringen mottas samtidigt av finansmarknadens aktörer och ger en rättvisande bild av företagets finansiella resultat och ställning. Dessa rutiner uppdateras kontinuerligt för att säkerställa efterlydnad av marknadsmissbruksförordningen i EU Market Abuse Regulation (MAR).

Uppföljning

Orexos ledning gör månatligen en resultatuppföljning med analys av avvikelser från budget och planer. Orexos controllerfunktion gör också månatliga kontroller, utvärderingar och uppföljningar av den ekonomiska rapporteringen. Då en stor del av bolagets produktutveckling sker i projektform, utförs en löpande uppföljning av dessa från en ekonomisk synvinkel. Rapporteringsrutiner införs för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning av alla delar av Zubsolv® verksamheten, som exempelvis tillverkning, försäljningsutveckling, grossistorder, säljkårens prestationer, lagernivåer etc. Styrelsen och revisionsutskottet går igenom årsredovisning och delårsrapporter inför publicering. Revisionsutskottet diskuterar särskilt redovisningsprinciper, struktur för den interna kontrollen, risker och andra frågor i samband med rapporterna. I dessa diskussioner deltar även bolagets externa revisor.

Internrevision

Orexo har ingen separat funktion för internkontroll. Årligen utvärderar styrelsen behovet av en sådan funktion, och med hänsyn till storleken och strukturen på bolaget, anses det inte förekomma ett behov. Styrelsen bevakar den interna kontrollen, avseende finansiell rapportering, genom regelbundna uppföljningar tillsammans med revisionsutskottet.