Orexo är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Uppsala och vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (Mid Cap). Bolagsstyrningen inom Orexo baseras på tillämplig lagstiftning, svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt interna regler och riktlinjer. Orexo tillämpar Koden med en avvikelse. Syftet med bolagsstyrningen inom Orexo är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och verkställande ledning.

Struktur bolagsstyrning

Styrning, ledning och kontroll av Orexo fördelas mellan bolagsstämman, styrelsen och VD.

Externa regelverk som påverkar bolagsstyrningen

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk aktiebolagslag

Bokföringslagen

Årsredovisningslagen

Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter

Regelverk för ADR:s som handlas på marknadsplatsen OTCQX

Interna regelverk som har betydelse för bolagsstyrningen

  • Bolagsordning
  • Styrelsens arbetsordning
  • VD-instruktion
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Finanspolicy
  • Ekonomihandbok
  • Personalhandbok
  • Uppförandekod

Bolagsstyrningsrapport

I bolagsstyrningsrapporterna som visas nedan finns bland annat information om arbetet som förts av valberedningen, styrelsen och de olika utskotten liksom uppgifter om ersättningar.

Ersättningsprinciper

Information om Orexos befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2019, not 9 och 23. Årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.orexo.com.