Många med beroende­sjukdomar lider också av psykisk ohälsa

Att vara beroende av droger är en kronisk sjukdom som påverkar både människans hjärna och deras beteende, vilket får betydande effekter på livskvalitén. Dem som lider av beroendesjukdomar har högre risk att drabbas av mental ohälsa och vice versa. Att tillämpa en holistisk behandlingsplan kan ha en stor inverkan på människors liv.

Beroendesjukdomar är kroniska sjukdomar som påverkar hjärnan

Beroende är ett kroniskt tillstånd som påverkar belönings-, minnes- och motivationssystemen i hjärnan. Orsaken är användning av ämnen som droger, alkohol och nikotin. Genetiska faktorer som tros ligga bakom en stor del av en persons känslighet för att utveckla ett beroendebeteende. Miljöfaktorer som stress och exponering för beroendeframkallande ämnen spelar också en roll för att utveckla missbruk¹. Drog- och alkoholberoende har ofta stark påverkan på patienters privat- och yrkesliv.

Psykisk ohälsa har stark påverkan på det dagliga livet

Psykisk ohälsa täcker ett brett spektrum av psykiska tillstånd som påverkar humör, tankar och beteende, vilket leder till funktionsnedsättningar som påverkar dagliga aktiviteter. Exempel på psykisk ohälsa är ångest, depression, schizofreni, posttraumatisk stress, ADHD² och bipolär sjukdom. Psykisk ohälsa tros orsakas av en rad olika faktorer som genetik, hjärnans kemi och miljöfaktorer.

Psykisk ohälsa kan trigga beroende­sjukdomar och vice versa

Psykisk ohälsa förekommer ofta tillsammans ett beroende. Förhållandet mellan de två är dubbelriktat, människor som missbrukar substanser är mer benägna att drabbas av psykisk ohälsa och vice versa. Till exempel kan människor som är deprimerade dricka eller missbruka droger för att höja humöret eller för att fly från skuldkänslor eller förtvivlan. Substanser som alkohol, som har en nedsättande effekt, kan förstärka känslan av sorg eller trötthet.
Studier visar att 25 procent av dem som lider av allvarlig psykisk ohälsa³ också har en beroendesjukdom, medan 17 procent av dem som är beroende också drabbats av allvarlig psykisk ohälsa⁴. När det gäller opioidmissbruk visade Orexos egna retrospektiva data från RESOLV-studien, som genom­fördes under 2016, att 32 procent av patienterna också diagnosticerades med depression, vilket endast är en av de komorbida psykiska åkommor som många av dessa patienter lider av.

En holistisk behandlingsplan kan ha ­avgörande inverkan på människors liv

Tillgång till hälso- och sjukvård som kan ge behandling och socialt stöd är av avgörande betydelse för dem som lider av beroendesjukdomar och psykisk ohälsa. Behandlingsgapet är stort och 2018 fick endast cirka hälften av individerna med komorbid drogberoende och psykisk ohälsa behandling⁵. Att tillämpa en holistisk behandlingsplan för komorbida beroendesjukdomar och mental ohälsa kan ha en avgörande inverkan på dessa människors liv⁶. Tekniker baserade på kognitiv beteendeterapi tillsammans med traditionell läkemedelsbehandling kan hjälpa till att stödja motivation och funktionell återhämtning för att förbättra behandlingsresultaten.

Opioidberoende
Behandling av opioidberoende sker under långa perioder eller resten av patientens liv. Läkemedelsassisterad behandling (LARO-behandling, kallad MAT i USA) är en kombination av läkemedelsbehandling indikerad för opioidberoende som ska ges tillsammans med beteendeterapi. De vanligaste behandlingarna är baserade på buprenorfin, metadon eller naltrexon. Buprenorfin kombineras ofta med antagonisten naloxon för att förebygga missbruk genom intravenös injektion. Metadon administreras oftast oralt i en övervakad miljö, medan naltrexon oftast ges som en injektion en gång i månaden. Det mest använda läkemedlet i USA är läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin/naloxon, som kan tas under tungan i form av en tablett eller en film.

I fall där opioidberoende lett till illegal narkotikaanvändning löper patienter stor risk att drabbas av livshotande överdoser där räddningsmediciner som naloxon ofta används.

Alkoholmissbruk
Alkoholmissbruk och alkoholanvändning är en växande utmaning. Behandling kan ske i form av individuell terapi eller gruppterapi, öppenvårdsprogram eller slutenvård där exempelvis kognitiv beteendeterapi ofta används för att coacha patienter att ändra beteende. För närvarande är endast tre läkemedel godkända av FDA för behandling av alkoholmissbruk och alkoholberoende. Dessa läkemedel är huvudsakligen riktade till dem som redan slutat dricka och försöker hålla sig nyktra⁷. Det finns fortfarande ett stort gap när det gäller att hjälpa människor att hantera sina alkoholvanor.

Depression
Depression är en av de främsta orsakerna till funktionshinder och bidrar i hög grad till den globala bördan av psykisk ohälsa. Det finns flera metoder för att hantera depression, där läkemedelsbehandling och beteendeterapi ofta är viktiga hörnstenar.

Våra tankar går till människor runt om i världen som lider av psykisk ohälsa.

På Orexo strävar vi efter att ge de styrka. Deras välmående är kärnan i det vi gör och att förstå deras behov och utmaningar är nyckeln för oss.

I vår blogg lyfter vi fram deras historier och ger dem hopp om att det finns en väg tillbaka till ett friskare liv.

 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3898681/
2 Attention Deficit Hyperactivity Disorder
3 Enligt SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Service Administration) syftar allvarlig psykisk ohälsa på depression, schizofreni, biopolär ­sjukdom och andra psykiska sjukdomar som vållar allvarlig impairment
4 SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, National ­Survey on Drug Use and Health, Mental Health, Detailed Tables available at: https://www.samhsa.gov/data/population-data-nsduh.
5 SAMHSA
6 Kelly TM, Daley DC. Integrated Treatment of Substance Use and Psychiatric Disorders. Soc Work. Mueser KT, Gingerich S. Treatment of co-occurring psychotic and substance use disorders. Soc Work Public Health. 2013;28(3-4):424-439. doi:10.1080/19371918.2013.774676. Torrens M, Rossi PC, Martinez-Riera R, Martinez-Sanvisens D, Bulbena A. Psychiatric comorbidity and substance use disorders: treatment in parallel systems or in one integrated system? Subst Use Misuse. 2012;47(8-9):1005-1014. doi:10.3109/10826084.2012.663296. Kelly TM, Daley DC, Douaihy AB. ­Treatment of substance abusing patients with comorbid psychiatric dis­orders. Addict Behav. 2012;37(1):11-24. doi:10.1016/j.addbeh.2011.09.010. Public Health. 2013;28(0):388-406. doi:10.1080/19371918.2013.774673.
7 Winslow BT, Onysko M, Hebert M. Medications for alcohol use disorder. Am Fam Physician. 2016;93(6):457-465.