Orexo förbättrar människors liv

Att människor håller sig friska, kan arbeta och ta hand om sina nära och kära är Orexos yttersta mål och vårt största bidrag som företag till ett hållbart samhälle. På vägen mot att uppnå detta kommer Orexo att utföra sitt arbete på ett sätt som så långt det är möjligt minimerar vår miljöpåverkan. Genom en tydlig hållbarhetsagenda som genomsyrar hela verksamheten ska vi bidra till en mer hållbar värld.

Hållbarhet har varit viktigt för Orexo under många år och ett ansvarsfullt företagande är centralt i all vår verksamhet och utgör en grund för vårt hållbarhetsarbete. Orexos hållbarhets­ arbete leds av en hållbarhetsgrupp och i denna ingår rep­resentation från ledningsgruppen och andra relevanta funk­tioner. Detta skapar bra möjligheter att påverka företagets strategier och policyer. Hållbarhetsmålen uppnås genom att integrera våra ambitioner och hållbarhetsvärderingar i våra policyer och rutiner och genom kommunikation med våra anställda och affärspartners.

Under 2020 utvecklade vi vår hållbarhetsagenda genom att definiera fyra fokusområden. Dessa uppdaterades 2021: a) Innovation och partnerskap, b) Hållbara medarbetare, c) Hållbar leverantörskedja och d) Miljö och klimatförändringar. Under 2021 inledde vi en process för att utvärdera, analysera och vidareutveckla hållbarhetsagendan. Detta började med en nulägesanalys för att identifiera viktiga hållbarhetsaspekter och följdes av en intressentanalys och intressentdialog. Under 2022 kommer intressentdialogen att följas av en väsentlighetsanalys. På så sätt säkerställer Orexo att väsent­liga frågor identifieras och att hela organisationen involveras, vilket så småningom ska resultera i en kraftfullare hållbarhets­ agenda.

Orexos hållbarhetsagenda baseras på fyra generella huvudområden:

3 snabba frågor

För att få en snabb inblick om Orexos senaste utvecklingen inom hållbarhet samt prioriteringar framåt har vi pratat med Cecilia Coupland, Vice President and Head of Operations, management representative in Orexo Sustainability Team. Läs mer här:

Psykisk ohälsa och beroendesjukdomar är båda växande problem som har förvärrats avsevärt under pandemin. Jag är stolt över de framsteg vi gjort under 2021 i våra forskningsprojekt och till­sammans med våra samarbetspartner. Denna utveckling skapar möjligheter att både introducera nya, förbättrade produkter på marknaden och gör det också möjligt för fler människor som kämpar att få tillgång till våra befintliga produkter.

De omfattande utmaningarna som de glo­ bala hållbarhetsmålen tar upp kvarstår och vårt deltagande i FN:s Global Compact­-program SDG Ambition Accelerator har gett oss värde­ fulla insikter om var vi har störst möjligheter att påverka. Vi har också tagit ytterligare steg för att bättre förstå var vi står just nu och vad som är viktigt för oss genom att utföra en intern och extern intressentanalys. Detta kommer att fungera som en bra bas för vårt framtida håll­barhetsarbete.

Vår främsta prioritet är att slutföra vår väsent­lighetsanalys för att kunna använda denna som underlag för att ta fram en hållbarhetsplan för kommande år. Planen kommer att omfatta hela Orexo, både den svenska FoU-­verksamheten och vår försäljningsorganisation i USA. Dess­ utom kommer vi att påskynda våra ansträng­ningar för att förstå påverkan inom hållbarhets­ området från våra externa leverantörer, vilka är en avgörande del av vår värdekedja.

Min vision är att vi om fem år kommer har full förståelse för vår hållbarhetspåverkan från vår verksamhet och värdekedja och att vi kommer att ha implementerat vår hållbarhetsplan. Vi vill också uppfattas som ett ansvarsfullt företag som tar ett steg längre än att enbart möta lagkrav inom hållbarhetsområde.