Nyckeltal kv 1 2023

SEK m, om inget annat anges

2023
jan-mar

2022
jan-mar

% förändring

2022
jan-dec

Nettoomsättning totalt

159 159 -0.4% 624

Kostnader för sålda varor

-29 -28 4.2% -103

Operativa kostnader

-189 -145 30.6% -706

EBIT

-59 -13 350.0% -184

Rörelsemarginal, %

-37% -8% 29.1% -30%

EBITDA

-41 3 -1,567.9% -115

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-2 -1 169.6% -5

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-2 -1 169.6% -5

Kassaflöde från löpande verksamhet

-67 -67 0.0% -157

Likvida medel och kortfristiga placeringar

279 438 -36.3% 352


Nettoomsättning och EBIT per segment kv 1 2023

 

Nettoomsättning

EBIT


SEK m

2023
jan-mar

2022
jan-mar

2022
jan-dec

2023
jan-mar

2022
jan-mar

2022
jan-dec

ZUBSOLV® US försäljning produkter 140 139 571 - - -
US Pharma – total 140 139 571 74 84 308
Digitala behandlingar (DTx) försäljning produkter 0,0 0,2 0,4 - - -
Digitala behandlingar (DTx) – total 0,0 0,2 0,4 -36 -43 -189
Abstral® royalty 6 12 30 - - -
Edluar® royalty 1 3 10 - - -
ZUBSOLV® - ex US 11 5 12 - - -
HQ & Pipeline - total 19 20 53 -97 -54 -303
Total 159 159 624 -59 -13 -184


Kassaflöde kv 1 2023


SEK m
2023
jan-mar
2022
jan-mar
2022
jan-dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten -62 -62 -157
Investeringsaktiviteter 83 -6 -235
Finansieringsaktiviteter -8 -5 -21
Kassaflöde (exkl. valutakursdifferenser) 14 -73 -413
Likvida medel 1421 438 1321

1 Likvida medel exklusive investering av överskott av likvida medel SEK 142,4 m i insättningsbevis och amerikanska statsskuldsväxlar i Q1 2023. Per 31 mars 2023 uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 278,9 m (437,8)