Nyckeltal kv 4 2022

SEK m, om inget annat anges

2022
okt-dec

2021
okt-dec

2022
jan-dec

2021
jan-dec

% förändring

Nettoomsättning totalt

156 144 624 565 8,3%

Kostnader för sålda varor

-26 -20 -103 -79 -30,0%

Operativa kostnader

-201 -188 -706 -700 -6,9%

EBIT

-71 -64 -184 -214 -10,9%

Rörelsemarginal, %

-46% -45% -30% -38% -2,2%

EBITDA

-53 -49 -115 -161 -8,2%

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-3 -2 -5 -7 -50,0%

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-3 -2 -5 -7 -50,0%

Kassaflöde från löpande verksamhet

-50 -81 -157 -229 38,3%

Likvida medel

1321 504 1321 504 -73,8%


Nettoomsättning och EBIT per segment kv 4 2022

 

Nettoomsättning

EBIT


SEK m

2022
okt-dec

2021
okt-dec

2022
jan-dec

2021
jan-dec

2022
okt-dec

2021
okt-dec

2022
jan-dec

2021
jan-dec

ZUBSOLV® US försäljning produkter 143 134 571 523 - - - -
US Pharma – total 143 134 571 523 77 72 308 278
Digitala behandlingar (DTx) försäljning produkter 0.0 0,3 0,4 1,1 - - - -
Digitala behandlingar (DTx) – total 0.0 0.3 0.4 1.1 -49 -64 -189 -250
Abstral® royalty 6 8 30 32 - - - -
Edluar® royalty 3 2 10 9 - - - -
ZUBSOLV® - ex US 5 - 12 - - - - -
HQ & Pipeline - total 13 10 53 41 -99 -73 -303 -243
Total 156 144 624 565 -71 -64 -184 -214


Kassaflöde kv 4 2022


SEK m
2022
okt-dec
2021
okt-dec
2022
jan-dec
2021
jan-dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten -49 -81 -157 -229
Investeringsaktiviteter 66 -3 -235 -53
Finansieringsaktiviteter -6 -6 -21 251
Kassaflöde (exkl. valutakursdifferenser) 12 -89 -413 -31
Likvida medel 1321 504 1321 504

1 Likvida medel exklusive investering av överskott av likvida medel SEK 132.2 m i insättningsbevis och amerikanska statsskuldsväxlar i Q4 2022. Per 31 december 2022 uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 351,9 m (504,1)