Nyckeltal kv 1 2024

SEK m, om inget annat anges

2024
jan-mar

2023
jan-mar

% Change

2023
jan-dec

 

Nettoomsättning totalt

139,3 158,8 -12,3% 638,8  

Kostnader för sålda varor

-13,3 -28,7 -53,7% -88,9  

Operativa kostnader

-130,7 -189,4 -31,0% -659,5  

EBIT

-4,7 -59,3 92,1% -109,5  

Rörelsemarginal, %

-3,4% -37,4% 91,0% -17,1%  

EBITDA

15,9 -41,1 138,7% -32,5  

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0.26 -1,86 -86,1% -3,73  

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,26 -1,86 -86,1% -3,73  

Kassaflöde från löpande verksamhet

-18,9 -61,6 69,3% -95,0  

Likvida medel och kortfristiga placeringar

198,0 278,9 -71,0% 171,0  


Nettoomsättning och EBIT per segment kv 1 2024

 

Nettoomsättning

EBIT


SEK m

2024
jan-mar

2023
jan-mar

2023
jan-dec

2024
jan-mar

2023
jan-mar

2023
jan-dec

Zubsolv® US försäljning produkter 129,3 140,3 577,7 - - -
Digitala program för mental hälsa (DMHP) försäljning produkter - 0,0 0,1 - - -
US Commercial – total 129,3 140,3 577,7 31,9 37,9 152,3
Abstral® royalty 7,1 6,2 31,9 - - -
Edluar® royalty 2,7 1,3 10,8 - - -
Zubsolv - ex US 0,2 10,9 18,4 - - -
HQ & Pipeline - total 10,0 18,5 61,1 -36,6 -97,2 -261,8
Total 139,3 158,8 638,8 -4,7 -59,3 -109,5


Kassaflöde kv 1 2024


SEK m

2024
jan-mar

2023
jan-mar

2023
jan-dec

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,9 -61,6 -95,0  
Investeringsaktiviteter -1,2 83,1 200,8  
Finansieringsaktiviteter 43,3 -7,8 -70,1  
Kassaflöde (exkl. valutakursdifferenser) 23,2 13,8 35,7  
Likvida medel 198,0 142,4 171,0