Nyckeltal kv 3 2023

SEK m, om inget annat anges

2023
jul-sep

2022
jul-sep

2023
jan-sep

2022
jan-sep

% Change

2022
jan-dec

Nettoomsättning totalt

156,1 161,0 472,8 468,3 1,0% 624,3

Kostnader för sålda varor

-22,8 -28,0 -68,8 -76,7 -10,3% -102,6

Operativa kostnader

-161,9 -182,8 -505,0 -504,3 0,1% -705,6

EBIT

-28,6 -49,8 -100,9 -112,8 -10,5% -183,9

Rörelsemarginal, %

-18,4% -31,0% -21,3% -24,1% -11,6% -29,5%

EBITDA

-9,5 -32,4 -44,8 -62,1 -27,9% -115,2

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,97 -0,77 -3,19 -2,50 27,6% -5,17

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,97 -0,77 -3,19 -2,50 27,6% -5.17

Kassaflöde från löpande verksamhet

-21,9 -60,7 -92,4 -107,8 -14,3% -156,6

Likvida medel och kortfristiga placeringar

184,2 443,9 184,2 443,9 -58,5% 351,9


Nettoomsättning och EBIT per segment kv 3 2023

 

Nettoomsättning

EBIT


SEK m

2023
jul-sep

2022
jul-sep

2023
jan-sep

2022
jan-sep

2022
jan-dec

2023
jul-sep

2022
jul-sep

2023
jan-sep

2022
jan-sep

2022
jan-dec

ZUBSOLV® US försäljning produkter 140,4 150,1 426,3 428,8 571,4 - - - - -
US Pharma – total 140,4 150,1 426,3 428,8 571,4 62,3 70,2 207,7 231,4 308,4
Digitala behandlingar (DTx) försäljning produkter 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 - - - - -
Digitala behandlingar (DTx) – total 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 -31,6 -48,9 -101,8 -140,1 -189,1
Abstral® royalty 7,7 7,5 21,9 24,9 30,4 - - - - -
Edluar® royalty 3,5 2,9 8,8 7,7 10,4 - - - - -
ZUBSOLV® - ex US 4,5 0,4 15,6 6,5 11,8 - - - - -
HQ & Pipeline - total 15,7 10,8 46,4 39,1 52,6 -59,3 -71,2 -206,9 -204,0 -303,2
Total 156,1 161,0 472,8 468,3 624,3 -28,6 -49,8 -100,9 -112,8 -183,9


Kassaflöde kv 3 2023


SEK m

2023
jul-sep

2022
jul-sep

2023
jan-sep

2022
jan-sep

2022
jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,9 -60,7 -92,4 -107,8 -156,6
Investeringsaktiviteter -6,6 -69,0 201,7 -300,9 -234,7
Finansieringsaktiviteter -39,1 -5,0 -64,6 -15,6 -21,4
Kassaflöde (exkl. valutakursdifferenser) -67,6 -134,7 44,7 -424,3 -412,8
Likvida medel 184,2 122,4 184,2 122,4 132,2