Vår hållbarhetsagenda bygger på 4 fokusområden

Innovation och partnerskap

Orexos utveckling bygger på innovationer som möjliggjorts i samspelet mellan skickliga forskare och experter med olika vetenskapliga bakgrunder. Även idag är innovation kärnan i arbetet med att fortsätta driva utvecklingen av nya formuleringsteknologier och tidiga utvecklingsprojekt, för att kunna erbjuda patienter över hela världen ännu bättre läkemedel. 

Vår ambition
 • Ambitionen är att bli en ledande aktör inom det stora och växande området mental ohälsa och beroendesjukdomar
Viktiga frågor
 • Förebygga och behandla mental ohälsa och beroendesjukdomar genom nya innovationer och partnerskap

Människor och samhälle

Vår personal är allra viktigast för oss. När våra medarbetare mår bra skapas engagemang och rätt förutsättningar för kreativitet och innovation. Vi ska vara en arbetsplats som är både säker och hälsosam, där varje medarbetare ska känna sig respekterad och värdefull. Vi ser också att en arbetsplats med mångfald skapar större möjligheter till nya perspektiv och nya idéer. 

Vår ambition
 • Erbjuda en bra och säker arbetsplats där alla känner sig värdefulla och respekterade
 • Att erbjuda säkra och bra produkter som når fler patienter
Viktiga frågor
 • En jämställd och icke-diskriminerande arbetsplats
 • God hälsa för våra medarbetare och en säker arbetsplats
 • Säkra produkter med hög kvalitet som fler får tillgång till

Hållbar leverantörkedja

En stor del av företagets aktiviteter är utlagda på leverantörer och partners. Vi är beroende av underleverantörer och partners både för tillverkning av produkter och leveranser av råvaror. Att arbeta för en hållbar leverantörskedja innebär att de inköpsbeslut och de relationer som skapas ska ske i enlighet med företagets principer och värderingar utifrån affärsetik, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljö. 

Vår ambition
 • Säkerställa en bra hantering av social, etisk och miljömässig påverkan genom hela leverantörskedjan
Viktiga frågor
 • Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av social, etisk och miljömässig påverkan i leverantörskedjan

Miljö och klimat

En hållbar framtid kräver att alla tar gemensamt ansvar för miljön. All mänsklig verksamhet är beroende av ekosystem och dess tjänster, som tillgång till ren luft, rent vatten, skydd och naturresurser, som är ryggraden i varje ekonomi. För att bidra till en mer hållbar värld jobbar Orexo med aktiviteter för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan och förbättra resursanvändningen. 

Vår ambition
 • Att verka resurseffektivt och att minska miljöpåverkan från alla aktiviteter 
Viktiga frågor
 • Minskade utsläpp av växthusgaser 
 • Minskad mängd avfall 

Uforska mer och läs om framstegen inom varje fokusområde 2020