Vår hållbarhetsagenda bygger på 4 fokusområden

Innovation och partnerskap

Orexos hållbara utveckling bygger på innovationer som möjliggörs i samspelet mellan skickliga forskare och experter med olika vetenskapliga bakgrunder. Innovation är kärnan i arbetet med att fortsätta driva utvecklingen av nya formuleringsteknologier och tidiga utvecklingsprojekt, för att kunna erbjuda patienter världen över ännu bättre läkemedel. Vi inser också vikten av tillgång till bra sjukvård och vi arbetar tillsammans med flera samarbetspartner för att våra läkemedel och digitala terapier ska kunna nå fler patienter.

Vår ambition är att bli en ledande aktör inom det stora och växande området mental ohälsa och beroendesjukdomar och att öka tillgång till behandling.

Prioriterade frågor

 • Nya innovationer för att förebygga och behandla mental ohälsa och beroendesjukdomar.

 • Utveckla partnerskap för att öka tillgångentillbehandling.

 • Fortsatt samarbete meduniversitet för att stärka läkemedelsutveckling.

Viktiga händelser 2021

 • Avgörande klinisk studie för OX124 slutförd med goda resultat – ett läkemedel utvecklat för att motverka överdoser av syntetiska opioider.

 • Nyläkemedelsplattform amorphOXTM som ger fler möjligheter till fortsatt utveckling av läkemedel.

 • Slutförande av levarantörskedja för ZUBSOLV® inom EU och godkännande av lansering i H1 2022.

Hållbara medarbetare

Våra anställda är vår styrka. Vi värdesätter varandras bidrag och förstår att våra gemensamma ansträngningar är nyckeln till vår framgång. Vi ska vara en arbetsplats som är både säker och hälsosam, där varje medarbetare ska känna sig respekterad och ha samma möjligheter. Vi tror på en fördomsfri kultur som väcker kreativitet och nya idéer.

Vår ambition är att erbjuda en bra och säker arbetsplats där alla känner sig värdefulla och respekterade.

Prioriterade frågor

 • God hälsa för våra medarbetare och en säker arbetsplats.·      
 • En jämställd och icke­diskriminerande arbetsplats.

Viktiga händelser 2021

 • Trots pandemin ges fortsatt höga poäng gällande medarbetarnöjdhet.
 • Samarbete med IMR i Sverige och friskvårdsprogram i USA för att främja träning.
 • Inga allvarliga olyckor eller tillbud.
 • Inga oskäliga löneskillnader i lönekartläggning.
 • Utveckling av mer flexibla lösningar kring kontorsarbete för att möjlig­ göra en bättre balans mellan arbete och fritid.

Hållbar leverantörkedja

Vår värdekedja är till stor del är utlagd på kontraktstillverkare och vi förlitar oss på dessa för att producera, packa och leverera våra produkter till kunder. Vi har stort förtroende för våra leverantörer, men vi är fortfarande ansvariga för att förstå effekten av vår leverantörskedja och att denna ska vara hållbar.

Vår ambition är att säkerställa en bra hantering av social, etisk och miljömässig påverkan genom hela leverantörskedjan.

Viktiga frågor

 • Hållbara inköp för att säkerställa att våra beslut och samarbeten följer företagets värderingar.

 • Ansvar i hela leverantörs­ kedjan, för att säkerställa hållbarhet i varje produktionssteg.

Viktiga händelser 2021

 • Utveckling och uppdatering av vår uppförandekod för leverantörer.

 • Vidareutveckling av vårt program för ansvarsfulla inköp med tydlig­ are och utökade krav på leverantörer.

 • Alla prioriterade tier A & tier B leverantörer är utvärderade och under 2021 påbörjades processen med en förnyad utvärdering.

Miljö och klimat

En hållbar framtid kräver att alla tar ett gemensamt ansvar för miljön. All mänsklig verksamhet är beroende av ekosystemen och dess tjänster, såsom tillgång till ren luft, rent vatten och naturresurser. Klimatförändringarna påverkar både ekosystemen och människors hälsa. Vi måste agera omgående! För att bidra till en mer hållbar värld bedriver Orexo aktiviteter för att minska vår klimatpåverkan och förbättra resursanvändningen.

Vår ambition är att verka resurseffektivt och att minska klimat- och miljöpåverkan från alla aktiviteter.

Prioriterade frågor

 • Minskade utsläpp av växthus­ gaser.

 • Förbättravårresursanvändning och minska vårt avfall.  

Viktiga händelser 2021

 • Förbättrat samarbete med våra hyresvärdar för gemensam energi­ effektiviseringgenomgröna fastighetsavtal och ENERGY STAR­ certifiering.

 • Utvecklad användning av digitala arbetsmetoder och ökad medveten­ het kring resvanor för att behålla nya arbetssätt och minska antal flygresor.

 • Effektiviseringavvåravfallssortering och kampanjer för att minska mängder tryckt material.

Utforska mer och läs om framstegen inom varje fokusområde 2021