2021

Den 4 februari 2021 emitterades nya seniora icke-säkerställda obligationer om
SEK 500 miljoner, inom ett ramverk om SEK 1 miljard och med slutligt förfall i februari 2025. De nya obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 375 bps per år. Emissionslikviden från de nya obligationerna kommer att användas för att refinansiera de utestående obligationerna i sin helhet samt för generella företagsändamål, för att ytterligare stärka bolagets kapacitet och flexibilitet för framtida investeringar.

För legala underlag avseende transaktionen se nedan (endast tillgängliga på Engelska)

Notice of early redemption

Notice of Waiver from Nordic Trustee & Agency AB

Prospectus


2017

Den 13 november, 2017, emitterade Orexo en fyraårig senior ej säkerställd obligation till ett belopp motsvarande SEK 325 miljoner, inom ett rambelopp om SEK 500 miljoner, med förfall i november 2021. Obligationslånet har en rörlig ränta uppgående till STIBOR 3 månader +4,5 procent per år (kvartalsvis utbetalning i efterskott). Villkor som är relaterat till listningen av obligationen på Nasdaq Stockholm finns tillgängligt på engelska här. 

Villkor - återlösen av seniora osäkrade obligationer

2014

Prospekt avseende emittering av obligation

2011

Prospekt avseende nyemission

Tilläggsprospekt nyemission

2007

Prospekt angående upptagande av handel i aktier i Orexo AB med anledning av förvärvet av Biolipox

2005

Prospekt avseende börsnotering