Vi vill göra rätt

Orexo strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Orexos ambition är att skapa det mervärde som våra produkter tillför våra patienter och att vara en pålitlig partner genom hur vi arbetar och fungerar som ger fördelar för patienter, samhälle, aktieägare och andra intressenter.

I strävan att uppfylla dessa ambitioner stödjer Orexo FN:s Global Compact och anammar de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Orexos affärsstrategi och operativa dagliga arbete präglas av företagets etiska riktlinjer. Strategin stödjer Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling och ligger i linje med internationella standarder och initiativ, däribland Internationella arbetsorganisationens konventioner och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Sedan 2017 är Orexo en del av FN:s Global Compact och Orexos strategi harmonierar med Global Compacts principer och dom globala hållbarhetsmålen

Våra visselblåsartjänster

Vi uppmuntrar våra anställda, kunder, affärspartners och andra intressenter att rapportera om missförhållanden. Visselblåsartjänsterna ger alla en möjlighet att anonymt informera om en missstanke om ett allvarligt missförhållande. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Vem kan rapportera?

Alla som har kännedom om någon form av arbetsrelaterade missförhållanden kan skicka in en rapport. Detta gäller inte bara arbetstagare, utan även tidigare anställda, arbetssökande, entreprenörer, leverantörer, journalister och personer som stöttar visselblåsaren.

Vad kan rapporteras?

Överträdelser av EU-lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang. Detta inkluderar bland annat penningtvätt, skattebedrägeri, produkt- och transportsäkerhet, dataskydd, folkhälsa, djurskydd, miljöskydd, allvarlig påverkan på Orexos vitala intressen och allvarlig påverkan på den enskildes liv och hälsa.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av externa parter. Kommunikationskanalerna är krypterade och lösenordsskyddade och alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

När ett ärende kommer in görs, med utgångspunkt från gällande lagstiftning, en inledande bedömning av uppgifterna för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramen för visselblåsarkanalen. Den som skickat meddelande få återkoppling inom senast 7 dagar om att meddelandet är mottaget.

 

Rapportera

För att rapportera något relaterat till Orexo US, se https://us.orexo.com/.  

Visselblåsning för Orexo Sverige

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Visselblåsning innebär att en person med insyn i företaget informerar ledningen om att något oegentligt sker. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. 

 När man vill delge en misstanke uppmuntrar vi att i första hand vända sig till din kontakt på Orexo. Om du känner att detta inte är möjligt erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

Rapporteringskanal för anonym rapportering och fortsatt dialog, online eller via telefon: https://report.whistleb.com/sv/orexo 

 Här hittar du mer information: