Utvecklingspipeline

OX124

högdosläkemedel vid opioidöverdos med naloxon

Projektet i korthet

Att drabbas av opioidöverdos är ett livshotande tillstånd, som kännetecknas av att individen blir medvetslös och får andningsdepression. Baserat på den egenutvecklade formuleringsplattformen AmorphOX har Orexo utvecklat OX124 som är ett högdosläkemedel utformat för att motverka opioidöverdoser, inklusive dem som uppkommer vid användning av syntetiska opioider.

 

API

Naloxon

Teknologi

amorphOX®, nasal pulverteknologi

Utvecklingsfas

Registreringsansökan inlämnad till FDA i september 2023. PDUFA-datum fastställt till den 15 juli, 2024, men de senaste granskningsprocesserna i kategorin indikerar viss försening. 

Intern utveckling eller via partner

Intern utveckling

OX125

räddningsläkemedel vid opioidöverdos med nalmefen

Projektet i korthet

Den utbredda användningen av syntetiska opioider, såsom otillåten fentanyl, ökar också behovet av effektiva och långtidsverkande akutläkemedel för användning i avlägsna områden där det tar lång tid för patienter att få akut vård. Med OX125 är målet att utveckla ett akutläkemedel där behandlingseffekten behöver vara mer långtidsverkande samtidigt som det är kraftfull och har ett snabbt upptag. Nalmefen verkar i kroppen 8-11 timmar medan motsvarande tid för naloxon är 1-2 timmar.

OX125, som bygger på den egenutvecklade formuleringsplattformen AmorphOX, har visat positiva resultat från en human farmakokinetisk studie. Studien var en cross-over jämförande biotillgänglighetsstudie i friska frivilliga för att utvärdera nalmefen-absorption av Orexos tre utvecklingsformuleringar av OX125, jämfört med en intramuskulär nalmefen-injektion. Data visade snabb och omfattande absorption av samtliga tre formuleringar samtidigt som de tolererades väl.

 

API

Nalmefen

Teknologi

amorphOX®, nasal pulverteknologi

Utvecklingsfas

Avslutat fas 1 studier

Intern utveckling eller via partner

Intern utveckling

OX640

akutläkemedel med adrenalin vid allergiska reaktioner

Projektet i korthet

Målet med OX640 är att utveckla ett pulverbaserat nasalt adrenalinläkemedel för akut behandling vid allergiska reaktioner. Adrenalin används ofta för akut behandling av allergiska attacker, bland annat anafylaxi. Substansen är en mycket instabil aktiv ingrediens som är känslig för kemisk nedbrytning, vilket är anledningen till att dagens kommersiella adrenalinprodukter har begränsad hållbarhet och restriktiva lagringskrav.

OX640 är baserat på AmorphOX® och har med sin pulverbaserade teknologi visat kemisk och fysikalisk stabilitet. Utöver att ge allergiska patienter ett bekvämare nålfritt alternativ till dagens autoinjektorer kan en adrenalinprodukt med flexibilitet kring hantering och lagring ge betydande fördelar för patienter och sjukvårdssystem.

OX640 har patent som skyddar produkten i USA och på de europeiska marknaderna. Därutöver har flera patentansökningar lämnats in vilka ger ett globalt skydd för OX640 fram till 2044.

 

API

Adrenalin

Teknologi

amorphOX®, nasal pulverteknologi

Utvecklingsfas

Positiv data publicerad från klinisk fas 1 studie i 40 friska frivilliga, där fyra formuleringar av OX640 utvärderades jämfört med en autoinjektor med adrenalin som idag finns på marknaden.

Intern utveckling eller via partner

Partnerskap planeras inledas för fortsatt utveckling samt för kommersialisering.

OX-MPI

vipoglanstat för behandling av endometrios

Projektet i korthet

OX-MPI (GS248) är en läkemedelskandidat i klinisk utvecklingsfas. OX-MPI hämmar det proinflammatoriska enzymet mPGES-1 som via sin produkt, prostaglandin E2, spelar en nyckelroll i sjukdomen endometrios. Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar cirka 10 procent av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomens främsta symptom är svår smärta och nedsatt fertilitet, och det finns ett stort behov av icke-hormonella behandlingsalternativ.

Orexos partner Gesynta Pharma äger samtliga rättigheter till läkemedelskandidaten.

 

API

BI1029539

Teknologi

-

Utvecklingsfas

Fas 2-studie

Intern utveckling eller via partner

Via partnern