Det gläder mig att rapportera en stabil finansiell utveckling under första kvartalet med både en förbättrad lönsamhet och kassa. Utvecklingen speglar framgången inom vår US Pharma verksamhet som uppnådde en EBIT marginal på 46 procent. COVID-19 har hittills haft en begränsad påverkan på verksamheten både operationellt och finansiellt. På lång sikt och som en konsekvens av corona pandemin förväntar vi oss att efterfrågan på behandlingar för beroende och missbruk ökar samtidigt som anpassningen till digitala terapier accelererar.

Fortsatt kraftigt förbättrad kassaposition – SEK 39 m i EBITDA och SEK 861 m i kassan
Utvecklingen i kvartalet är i linje med förväntningarna om en minskad efterfrågan för Zubsolv® till följd av konkurrens från generika hos våra tidigare exklusiva positioner hos försäkringsbolagen United Health Group och Humana. Minskningen i volym kompenserades av högre nettopriser, en minskning i returer och en förbättrad bruttomarginal. Tidiga signaler visar att COVID-19 påverkar marknadsdynamiken, genom en ökning i antal tabletter per recept och en ökad efterfrågan noterades för Zubsolv under mars. Utvecklingen reflekterar delvis en ökad lageruppbyggnad men också att efterfrågan på behandling ökar eftersom möjligheten att få tag på illegala läkemedel minskar. På lång sikt förväntas pandemin öka efterfrågan på behandlingar, vilket är i linje med vad vi sett under tidigare perioder av ekonomisk avmattning då drogmissbruket och beroendet ökat.
Osäkerheten som COVID-19 orsakat har resulterat i en försvagning av den svenska kronan. Med försäljning och EBIT bidrag från vår amerikanska verksamhet i US-dollar, påverkas vårt finansiella resultat positivt av utvecklingen i växelkursen. Under perioden passade vi på att dra nytta av läget på valutamarknaden och minskade vår exponering mot US-dollarn genom att återköpa delar av våra företagsobligationer samt 500.000 aktier, vilket innebar att vi realiserade en valutakursvinst på SEK 29 m.

Digitala terapier – höga tillväxtmöjligheter med potential att öka tillgång till behandling
De flesta verksamheter påverkas på ena eller andra sättet av COVID-19, men för en del innebär det en möjlighet att snabba på anpassningen till nya teknologier såsom videokonferenser och digital hälsa. Orexo med sitt nya fokus på digitala behandlingar kan komma att spela en viktig roll i att förse patienter med behandlingar i en tid då COVID-19 avsevärt påverkar tillgången till behandling. Under förutsättning att FDA ger sitt tillstånd för vorvida®, en digital terapi utvecklad för att erbjuda patienter högkvalitativ psykoterapi för behandling av tungt alkoholmissbruk, kommer Orexo utvärdera möjligheterna för en snabbare lansering.
Under kvartalet höll vi en kapitalmarknadsdag och delade bland information om marknadspotential och vilka initiala investeringar som kommer behövas för att utveckla vårt nya erbjudande. Digitala terapier är fortfarande i sin linda i termer av marknadsmognad, men representerar en attraktiv försäljningspotential. Baserat på våra konservativa beräkningar är vår bedömning att vorvida® och OXD01, för behandling av opioidmissbruk och beroende, tillsammans har en försäljningspotential som överstiger USD 400 m. Med hänsyn till COVID-19 och att tillgången till marknaden har underlättats för digitala terapier kommer vi överväga att investera i en tidigarelagd och bredare lansering för vorvida® och OXD01.

FoU – lovande pipeline med kommande läkemedel som möter en växande marknadspotential
I nuläget utvecklas vår pipeline enligt plan och för OX-125 planerar vi att påbörja den första PK-studien i människa under första halvåret 2020 och den pivotala studien för OX-124 under andra halvåret i år. I båda projekten utvecklar vi ett akutläkemedel för behandling av opioidöverdos som baseras på nya och unika teknologier som involverar parter i olika länder. Om COVID-19 fortsätter på obestämd tid och reserestriktioner ligger fast, så kan det påverka tidplanen för studierna.
På kapitalmarknadsdagen delade vi också med oss av försäljningspotentialen för projekten i vår pipeline och för OX124 och OX125 tillsammans räknar vi med att, i rådande marknadsklimat, nå en potential på uppskattningsvis USD 110-170 m. Motsvarande siffra för OX338, vår fas 1 kandidat för behandling av smärta utan användning av opioider, är svårare att uppskatta eftersom terapiområdet är väldigt omfattande. Vi har dock gjort en konservativ bedömning om att försäljningspotentialen kan överstiga USD 100 m. Jag är hittills nöjd med utvecklingen i pipeline och redan nästa år förväntas vi lämna in en registreringsansökan hos FDA för OX124, en produkt som har potential att nå en högre försäljning än Zubsolv och som kan bli en viktig tillväxtfaktor för Orexo.

Sammanfattning och utblick
Jag är väldigt stolt över hur mitt team hanterat den globala krisen i spåren av COVID-19. Tillsammans har vi lyckats minimera de negativa effekterna på verksamheten, samtidigt som vi prioriterat både våra anställdas och våra partners välbefinnande.
Vi fortsätter följa riktlinjerna inom området och om nedstängningarna i det amerikanska samhället fortsätter in på H2 2020 kan det påverka vår finansiella prognos. Med det sagt, är Orexo ett välfinansierat och lönsamt bolag med en lovande pipeline med nästa generations behandlingar, inklusive innovativa
digitala terapier, och är väl rustat för att klara nuvarande utmaningar med COVID-19.

Uppsala 28 april, 2020

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef