2019 – ett rekordår som skapar en ännu starkare bas för framtida tillväxt

2019 levererade Orexo bolagets starkaste finansiella resultat, och det fjärde kvartalet var inget undantag. Detta drevs av enastående insatser av våra team i Sverige och USA som såg till att vi levererade på våra strategiska mål genom utvecklingen av vår pipeline och tecknandet av två partnerskapsavtal inom digitala behandlingar, vilka båda är lovande tillväxtfaktorer för Orexos framtid. 

Ett starkt år finansiellt och operativt – EBITDA på SEK 272 miljoner och en kassa på SEK 817 miljoner
Jag har glädjen att kunna rapportera en mycket stark finansiell utveckling både under fjärde kvartalet och för helåret. Trots ökad konkurrens från generika under första halvåret 2019 har vi lyckats öka försäljningen av Zubsolv® på helårsbasis, vi har haft en fortsatt stark kostnadskontroll och vi är stolta att kunna presentera ett finansiellt rekordresultat. Det fjärde kvartalet uppvisade fortsatt försäljningstillväxt, över marknadsgenomsnittet, för Zubsolv bland de prissubventionerade öppna läkemedelslistorna, vilket fullt kompenserar för minskningen inom de exklusiva prissubventionerade kontrakten och Cash segmentet. Under fjärde kvartalet har denna minskning planat ut och vi går nu in i en period där Zubsolv kommer att vara mindre beroende av individuella exklusiva avtal med försäkringsbolag.
Under 2019 har vi varit mycket aktiva med att utvärdera olika möjligheter inom affärsutveckling och M&A och att utveckla pipeline. Vår starka finansiella position gör att vi kan fortsätta utvärdera potentiella förvärv av kompletterande produkter och bolag samt investera i vår pipeline.

FoU − våra strategiska investeringar för tillväxt
Som ett resultat av utvecklingen av vår pipeline under 2019 har vi nu en stark position för att öka investeringarna i våra helägda projekt under 2020. Vi avser att slutföra utvecklingen av OX124, en akutmedicin för opioidöverdos baserad på naloxon, med möjlighet till FDA-godkännande 2021. Marknaden som vi vänder oss till värderas idag till USD 300 miljoner och har en stark tvåsiffrig tillväxt. OX124 kan bli en mer effektiv produkt på marknaden, med ett unikt nasalt administrationssystem. Under första halvåret 2020 planerar vi också påbörja den första kliniska studien för OX125, vilken vänder sig till samma marknad men med nalmefen som aktiv substans. I slutet av 2019 avslutade vi den första kliniska studien för OX338, ett icke-opioidbaserat smärtstillande läkemedel, med lovande kliniska resultat, men här krävs fortsatt optimering av formuleringen för att säkerställa att vi kan utveckla en unik produkt och få ett starkt patentskydd.

Digitala behandlingar – nya frontlinjer inom patientvården
Jag är fortsatt övertygad om att digitala behandlingar kommer att bli en naturlig del av sjuk- och hälsovården och att beroende- och missbruksproblem är ett av de områden som har störst behov av innovativa behandlingsmetoder. Under kvartalet tog vi viktiga steg mot att förverkliga vår strategi, genom tecknadandet av ett andra avtal med GAIA AG om in-licensiering av rättigheterna till vorvida®, en digital terapi för alkoholberoende. Affären kompletterar det tidigare partnerskapsavtalet med GAIA (från augusti 2019) kring utvecklingen och kommersialiseringen av OXD01, en digital terapi för behandling av opioidberoende. Vi avser att utveckla OXD01 för en potentiell lansering i USA under 2021, förutsatt myndighetsgodkännande, och planerar, i väntan på feedback från FDA, att förbereda vorvida® för lansering på USA-marknaden under andra halvåret 2020. vorvida® har redan lanserats i Europa och har genererat imponerade kliniska bevis för behandling av alkoholmissbruk, ett område som fortsatt har stora medicinska behov.
Dessutom utnämndes Dennis Urbaniak till Executive Vice President Digital Therapeutics. Tillsammans med Dennis färdigställer vi nu vår övergripande digitala affärsplan, som vi ser fram emot att berätta mer om vid den kommande kapitalmarknadsdagen i Stockholm i mars 2020.

"Tillsammans med Dennis färdigställer vi nu vår övergripande digitala affärsplan, som vi ser fram emot att berätta mer om vid den kommande kapitalmarknadsdagen i Stockholm i mars 2020".

Sammanfattning och utblick
Med 2019 bakom oss vill jag uttrycka min uppskattning för hela mitt team för deras insatser för att göra 2019 till ett starkt år, såväl finansiellt som när det gäller utvecklingen av vår pipeline. Vårt fokus är nu att kapitalisera på resultaten från 2019 för att bygga en ännu mer spännande framtid för Orexo. 2020 kommer att bli ett viktigt investeringsår för bolaget, då vi satsar på den avslutande utvecklingen av OX124 och på våra båda digitala terapier OXD01 och vorvida®. Vi är övertygade om att dessa investeringar kan finansieras av de vinster som genereras av Zubsolv i USA och ser fram mot att utveckla dessa möjligheter under året, med det slutliga målet att stärka Orexos framtida position. Mitt team och jag ser fram emot ett framgångsrikt 2020 och tackar alla våra investerare och intressenter för deras förtroende för Orexo.

Uppsala 30 januari 2020

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef