Det här kvartalet kommer för alltid vara förknippat med en pandemi som fått länder över hela världen att stänga ned samhällen och införa restriktioner vilket var helt otänkbart för bara några månader sedan. De viktigaste prioriteringarna för 2020 utvecklas enligt plan samtidigt som vi beslutat att accelerera USA-lanseringen av kliniskt
beprövade digitala terapier för att möta den starka efterfrågan.

Disciplinerade investeringar för framtida tillväxt
Sedan 2015 har vi kontinuerligt stärkt bolagets finansiella position för att säkerställa att vi har tillräckligt med resurser för att investera i framtida tillväxt. Att satsa på digitala behandlingar, vilket är på väg att bli en integrerad del av det globala landskapet för hälsovård, var ett viktigt strategiskt beslut för verksamhetens långsiktiga tillväxt. Covid-19 pandemin, med social distansering och ekonomisk inbromsning, innebär att vi påskyndar USA-lanseringen av våra digitala terapier, för att möta den kraftiga ökningen i mental ohälsa, såsom depression och alkoholoch drogmissbruk, vilket är en av orsakerna till att antalet döda i överdoser skjutit i höjden.

Lanseringen av våra tre nya digitala terapier under de kommande sex månaderna kommer att kräva omfattande investeringar vilka vi kommer kunna skörda frukterna av på sikt, i takt med en ökad marknadsmognad. För att finansiera USA-lanseringen och uppbyggnaden av vår nya DTx satsning förväntas OPEX för helåret 2020 komma in i intervallet SEK 750-800 miljoner. Vi uppskattar att den totala försäljningspotentialen för de tre digitala terapierna uppgår till USD 420-650 miljoner, fem år efter lansering. Satsningen bottnar i att vi känner oss trygga med att digital hälsa representerar en mycket attraktiv kommersiell potential, där bolaget är väl positionerad för att kunna bli en ledande aktör på den viktiga amerikanska marknaden och där försäljningen från vår digitala satsning vida kan komma att överstiga ZUBSOLVs intäkter.

Samtidigt som vi känner oss trygga med den kommersiella potentialen i vårt DTx erbjudande, är vi också medvetna om att marknaden för digitala terapier är i sin linda. Av den anledningen kommer bolagets affärsmodell initialt vara flexibel för att säkerställa anpassningen till digitala terapier och att de används optimalt av patienter. Vid inträdet på marknaden kommer vi gynnas av vår existerande amerikanska infrastruktur där vi idag bedriver en lönsam läkemedelsaffär och vi ser också omfattande synergier med kommersialiseringen av ZUBSOLV®.

ZUBSOLV® visade stabilitet under Covid-19
Vi agerade snabbt på beslutet som togs av flera amerikanska delstater om att stänga ned samhällen genom att låta vår säljkår arbeta hemifrån sedan i mitten av mars. Det gläder mig att rapportera en begränsad påverkan till följd av distansarbetet samtidigt som marknadsandelen och volymen påverkades svagt negativt på grund av en minskad efterfrågan hos United Health Group (UHG) som ett resultat av att de även prissubventionerar generika sedan juli 2019. Marknaden visade en ökad tillväxt och ZUBSOLV® fortsatte växa på de öppna läkemedelslistorna mot samma kvartal föregående år men visade en svag minskning i jämförelse med kvartalet innan på 1 procent. Från och med den 1 juli kommer tillgången till de öppna läkemedelslistorna öka då Medicaid i Louisiana börjat prissubventionera ZUBSOLV® och vi känner oss trygga med att den här delen av vår marknad kommer fortsätta växa när försäkringsbolagen fastställer sina läkemedelslistor för 2021.

Med en säljstyrka som sakta återvänder till normala arbetsförhållanden, förbättrad prissubvention och att UHG effekten försvinner förväntar vi oss att ZUBSOLV® återigen börjar visa tillväxt under andra halvåret. Samtidigt ser vi en ökad osäkerhet på marknaden, med en ökad arbetslöshet på grund av Covid-19 vilket påverkar utvecklingen i det kommersiella segmentet som är viktigt för ZUBSOLV® och kan fortsätta ha en negativ påverkan på tillväxten i segmentet, vilket kan påverka möjligheterna för ZUBSOLV® att växa.

Det gläder mig att se att vår US Pharma verksamhet fortsätter visa en stark lönsamhet med en EBIT marginal på 52 procent och ett EBIT bidrag på SEK 89 miljoner. Det fortsatt starka bidraget från ZUBSOLV® till kassaflödet är av yttersta vikt för att säkerställa en stark finansiell grund och möjliggöra fortsatta investeringar i verksamheten för att driva framtida tillväxt.

Positiva resultat från OX125 studien visar på värdet av vår patentskyddade nasala drug delivery plattform
Vår pipeline fortsätter visa framgångar. Senast OX125, vårt akutläkemedel mot överdos, vars PK-studie i människor visade på positiva resultat. Preliminära data visar snabb och omfattande absorption av samtliga tre formuleringar av OX125 samtidigt som de tolererades väl, vilket stöder OX125 som läkemedelskandidat. Resultatet understryker återigen skalbarheten i vår nya intranasala drug delivery plattform och det gläder mig att meddela att vi fått de första patenten säkrade för plattformen vilket skyddar vår teknologi fram till år 2039.

Eftersom vi fortsatte arbetet med att säkerställa produktionen av OX124, vårt andra projekt mot överdoser, samt genomförandet av OX125 studien, ökade investeringarna i pipeline under perioden.

Sammanfattning och utblick
Den globala krisen till följd av Covid-19 har tvingat flera verksamheter att helt ompröva sitt sätt att arbeta. På Orexo har vi snabbt och smidigt anpassat vår affärsmodell till det ”nya normala”. Med en grund i en lönsam läkemedelverksamhet, har det varit möjligt för oss att investera och ta vara  på möjligheter där vi har en unik position att hjälpa miljontals människor som lider av mental ohälsa, oavsett om det är depression, alkohol- eller opioidmissbruk. Med en pipeline som visar framsteg och lanseringen av vårt digitala erbjudande ser jag med spänning fram emot vår framtida resa.

 

Uppsala 16 juli, 2020


Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef