Kv 3 2019

Kvartalet kännetecknades av omfattande förändringar på den amerikanska marknaden. Samtidigt fortsatte Zubsolv® gå bra och bolaget rapporterade än en gång en stark finansiell utveckling. Resultatet tillsammans med en solid kassaposition, ger oss det utrymme som behövs för att fortsätta utveckla vår lovande pipeline med fokus på produkter inom opioidberoende och missbruk, och samtidigt satsa på trenden att införliva kompletterande digitala terapier till traditionella behandlingar.

 

Rekordhög finansiell utveckling – EBITDA på 114 miljoner

Efter att ha rapporterat ett framgångsrikt andra kvartal, gläder det mig att kunna lämna ännu en period med ett starkt finansiellt resultat bakom mig. Även rensat från Abstral® visar vi på starka siffror, då EBITDA exklusive Abstral uppgick till SEK 71,7 miljoner (-8,9). Utvecklingen drevs av en ökad försäljning av Zubsolv inom segment på marknaden med en lägre rabatt än genomsnittet. Resultatet reflekterar också att effektivitetsåtgärder som introducerats inom bolaget ger effekt samt att några justeringar av returer och rabatter, relaterat till tidigare perioder, påverkat utvecklingen. Resultatet har nåtts trots vissa motgångar hos tre försäkringsbolag som tagit bort Zubsolvs exklusiva position genom att addera andra produkter. Den kortsiktiga effekten är att Zubsolv direkt utsatts för konkurrens hos försäkringsbolagen WellCare, Humana och United Health Group. På lång sikt innebär marknadsutvecklingen att Zubsolv kommer gynnas av att fler försäkringsbolag väljer att prissubventionera läkemedlet och att rabatterna blir lägre. Därför gläder det mig att se en fortsatt tvåsiffrig tillväxt för Zubsolv på prissubventionslistor som inte påverkats av dessa förändringar och där rabatterna är lägre.

Marknadsdynamik – ökat finansiellt stöd för behandling gynnar bolaget

Ett ämne som fått en del publicitet i media är de pågående stämningarna mot tillverkarna av smärtstillande läkemedel med opioider. Orexo är inte inblandat i någon av de här stämningarna. Vi förväntar oss att de skadestånd som bolagen med stor säkerhet tvingas betala kommer användas till att förbättra behandlingen för opioidberoende och missbruk. I flera stater i USA har förespråkare som representerar patientgrupper utövat påtryckningar för att alla behandlingar ska bli prissubventionerade och tillgängliga för patienter. Detta har resulterat i att vissa delstater genomfört en lagändring för att tvinga statligt finansierade betalare att prissubventionera alla produkter, inklusive Zubsolv. Det ökade finansiella stödet kommer också uppmuntra introducering av nya behandlingsalternativ, vilket bådar gott för bolagets pipeline, liksom vår senaste satsning på digitala terapier som alltmer ses som ett viktigt komplement för att framgångsrikt kunna behandla opioidberoende och missbruk.

Digitala terapier – en spännande, växande marknad som ska förbättra behandlingen för patienter

Användningen av digitala behandlingar ökar och digitaliseringen är redo att börja spela en allt viktigare roll i de flesta, om inte alla, framtida interaktioner mellan patienter och sjukvårdspersonal. Baserat på vår nuvarande infrastruktur och vår kunskap inom beroendemarknaden, är Orexo väl positionerad för att bli en ledare i arbetet med att ta fram nya digitala behandlingslösningar. Vår strategi är att fokusera på lösningar som har en vetenskapligt bevisad effekt vilket kommer gynna hela hälsovårdssektorn och inte minst patienterna. Vårt partnerskap med GAIA, som vi kommunicerade i augusti, är ett bra exempel på ett första steg för att kunna leverera på den här strategin. GAIA har samlat in kliniska data från mer än 10 000 patienter som stöder att användningen av deras digitala kognitiva beteendeterapi, KBT, för behandling av depression och alkoholberoende, förbättrar behandlingsresultaten. Medan vi kapitaliserar på vår infrastruk- tur i USA är tanken att fortsätta på vår strategi att ”köpa och utveckla” och samtidigt komplettera vårt nuvarande erbjudande med nya digitala behandlingar för att kunna erbjuda omfattande och effektiva lösningar som förbättrar behandlingsresultaten för patienterna.

"Vår strategi är att fokusera på lösningar som har en vetenskapligt bevisad effekt vilket kommer gynna hela hälsovårdssektorn och inte minst patienterna."

Sammanfattning och utblick

För helåret 2019 är vi på god väg att kunna rapportera ett mycket starkt finansiellt resultat vilket möjliggör för oss att leverera på den övergripande strategin att bredda vår kommersiella plattform. Den milstolpe som står närmast på tur är resultatet från den pågående studien för projektet OX338 och potentiella nya avtal inom affärsutveckling. Genom att bygga vidare på Zubsolvs finansiella framgångar, har vi de finansiella resurserna att både fortsätta bredda vår pipeline och utöka produktportföljen samt att etablera en position på den allt mer viktiga och kompletterande marknaden för digitala terapier.

 

Uppsala, 24 oktober, 2019 Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef

Uppsala, 24 oktober, 2019
Nikolaj Sørensen

VD och koncernchef