Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 26 april 2024

Val av styrelse och revisor

Årsstämman i Orexo AB (publ) den 26 april 2024 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes James Noble, Staffan Lindstrand, Fred Wilkinson, Christine Rankin och Robin Evers. James Noble valdes till styrelseordförande. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor.

 

Ersättning till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till 2 650 000 kronor att fördelas med 900 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 400 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller 200 000 kronor och 200 000 kronor fördelas i lika delar till övriga ledamöter, samt sammanlagt 150 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i ersättningsutskottet i lika delar mellan ledamöterna i utskottet, och att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Årsstämman beslutade vidare om utökat styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag till de oberoende styrelseledamöterna James Noble, Staffan Lindstrand, Fred Wilkinson, Christine Rankin och Robin Evers om 850 000 kronor villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i Orexo för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämmans beslut och utbetalningen av det utökade styrelsearvodet, och (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i Orexo. Det utökade styrelsearvodet ska fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till vardera av de övriga oberoende styrelseledamöterna.

 

Valberedning

Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2025 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

 

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

 

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 20 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

 

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

 

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna och användas inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital, breddning av ägarkretsen eller användas inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

 

Långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2024

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för maximalt 130 anställda i Orexo-koncernen, LTIP 2024. LTIP 2024 motsvarar i huvudsak LTIP 2023, ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2023.

 

Långsiktigt incitamentsprogram LTIP Stay-on 2024

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för cirka 13 anställda i Global Management Team och i US Leadership Team inom Orexo-koncernen, LTIP Stay-on 2024. LTIP Stay-on 2024 motsvarar i huvudsak LTIP Stay-on 2023, ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2023.

 

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt presentation från verkställande direktörens anförande från årsstämman finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

 

Styrelsen

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)

 

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

 

email: ir@orexo.com

 

 

Om Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

 

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2024, kl 17.30 CET.