Orexo har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta om SEK 500 m och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet avseende sina befintliga obligationer

Uppsala, Sverige – 13 mars 2024. Orexo AB (publ), (“Orexo” eller “Bolaget”) (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta om SEK 500 miljoner kronor med en löptid om fyra år (de ”Nya Sociala Obligationerna”). De Nya Sociala Obligationerna löper med en rörlig ränta på 3m STIBOR + 650 baspunkter per år och nettolikviden från emissionen kommer att användas i enlighet med principerna i Orexo’s sociala finansieringsramverk, inklusive men inte begränsat till, refinansiering av Orexo’s befintliga seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta om 500 miljoner kronor med förfall i februari 2025 (ISIN: SE0015193958) (de ”Befintliga Obligationerna”) samt finansiering eller refinansiering av tillåtna förvärv eller investeringar under Bolagets sociala finansieringsramverk. Orexo har för avsikt att notera de Nya Sociala Obligationerna på Nasdaq Stockholmslista för hållbara obligationer. Emissionen av de Nya Sociala Obligationerna var övertecknad och mottog intresse från både nordiska och internationella institutionella investerare.

Den 8 mars 2024 offentliggjorde Orexo, genom ett pressmeddelande, ett erbjudande till innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköpserbjudande där Bolaget köper tillbaka vissa eller samtliga Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,750 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut vid 16.00 CET den 13 mars 2024 och erbjudande om återköp av Befintliga Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om 178 750 000 SEK (inklusive Befintliga Obligationer med ett nominellt belopp om 48 750 000 SEK som innehas av Bolaget) har accepterats av Orexo. Förutsatt att Bolaget erhåller likviden från emissionen av de Nya Sociala Obligationerna avser Orexo att genomföra Återköpserbjudandet och återköpa de erbjudna och accepterade Befintliga Obligationerna till återköpspriset, tillsammans med upplupen och icke betald ränta från, men exklusive, det senaste räntebetalningsdatumet till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet, vilken förväntas inträffa omkring 28 mars 2024.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo, säger: ”Tack vare ett stort intresse, inte minst från internationella institutionella investerare, är jag glad att meddela att vi framgångsrikt har säkrat refinansieringen av vår utestående företagsobligation med en ny social obligation. Den nya obligationen bekräftar vår långsiktiga finansiering när vi närmar oss lansering av vårt nya läkemedel, OX124, på den amerikanska marknaden och gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda innovativa behandlingslösningar till dem som mest behöver dem.”

Villkorat av likviddagen för emissionen av de Nya Sociala Obligationerna avser Orexo att utnyttja sin rätta att genomföra en förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna som inte återköpts i Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att bli inlösta till ett pris om 100,750 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta från, men exklusive, det senaste räntebetalningsdatumet till, och inklusive, likviddagen för förtida inlösen, vilken förväntas inträffa 11 april 2024 (”Inlösenpriset”), i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna. Inlösenpriset kommer att utbetalas till de personer som är registrerade som innehavare av de Befintliga Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut den 4 april 2024. Ett meddelande om villkorad förtida inlösen skickas till direktregistrerade innehavare av de Befintliga Obligationerna i skuldboken per den 13 mars 2024.

ABG Sundal Collier and Carnegie Investment Bank har agerat som arrangörer och bookrunners i samband med emissionen av de Nya Sociala Obligationerna och Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

 

För ytterligare information kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Fredrik Järrsten, EVP and CFO

Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com


Om Orexo
Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.


Informationen i pressmeddelandet är sådan information som Orexo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2024 kl. 20.30 CET.