Orexo överväger emission av seniora säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta och offentliggör villkorat återköpserbjudande avseende sina befintliga obligationer

Uppsala – 8 mars 2024 - Orexo AB (publ), (”Orexo” eller ”Bolaget”) (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) har givit ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank i uppdrag att, i egenskap av arrangörer och joint bookrunners, arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 11 mars 2024 för att undersöka möjligheten att emittera nya säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta och en löptid på fyra år samt med en förväntad volym om 500 miljoner kronor (de ”Nya Sociala Obligationerna”). En kapitalmarknads-transaktion kan komma att följa, med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden. Nettolikviden från den tilltänkta emissionen av de Nya Sociala Obligationerna kommer att användas i enlighet med Orexo’s sociala finansieringsramverk, inklusive men inte begränsat till, refinansiering av Orexo’s befintliga seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta om 500 miljoner kronor med förfall i februari 2025 (ISIN: SE0015193958) (de ”Befintliga Obligationerna”) samt finansiering eller refinansiering av tillåtna förvärv eller investeringar under Bolagets sociala finansieringsramverk.

 

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Sociala Obligationerna erbjuder Orexo innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköpserbjudande där Bolaget köper tillbaka vissa eller samtliga Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,750 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet kommer att vara villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Sociala Obligationerna och kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 8 mars 2024, vilket hålls tillgängligt på Orexos hemsida och är bilagt till detta pressmeddelande (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut vid det senare av kl. 16.00 CET den 14 mars 2024 och datumet för prissättning av de Nya Sociala Obligationerna, vilket kommer att offentliggöras av Bolaget i samband därmed, om det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter Bolagets eget gottfinnande (”Utgångsdatumet”). Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring 10 arbetsdagar efter Utgångsdatumet. Bolaget kommer i samband med allokeringen av de Nya Sociala Obligationerna att, bland andra faktorer, överväga huruvida investerare som söker tilldelning av de Nya Sociala Obligationerna, före sådan tilldelning, har deltagit i återköpet av de Befintliga Obligationerna i enlighet med Återköpserbjudandet, förbehållet villkoren i Återköpsdokumentet.

Villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Sociala Obligationerna (inklusive mottagandet av likviden) avser Orexo att genomföra förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna som inte återköpts i Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att bli inlösta till ett pris om 100,750 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legala rådgivare till Bolaget i samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Sociala Obligationerna och Återköpserbjudandet.

 

För ytterligare information kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Fredrik Järrsten, EVP and CFO

Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com


Om Orexo
Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla förbättrade läkemedel baserat på egenutvecklade formuleringsteknologier och som möter stora medicinska behov. På den amerikanska marknaden erbjuder Orexo innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende och närliggande sjukdomar. Produkter som riktar sig till andra terapiområden utvecklas och kommersialiseras världen över i samarbete med ledande partners. Total nettoförsäljning uppgick 2023 till SEK 639 miljoner och antal anställda till 116. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och finns tillgänglig som ADR på OTCQX (ORXOY) i USA.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X, LinkedIn och YouTube.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2024 kl. 8.10 CET