Orexo delårsrapport kv 4 2023, inkl. bokslutskommuniké

Positivt EBITDA för H2 sätter målet för helåret 2024

 

Kv 4 2023 i korthet

 • Total nettoomsättning SEK 166,0 m (156,1)
 • EBITDA SEK 12,4 m (-53,1), EBITDA exklusive kostnader för legala processer och externa ej ­åter­kommande kostnader för kliniska studier, SEK 23,4 m (-0,1)
 • Periodens resultat SEK -18,6 m (-91,8)
 • Segmentet US Pharma (Zubsolv® US) nettoomsättning SEK 151,3 m (142,6), i lokal valuta USD 14,2 m (13,3), US Pharma EBIT SEK 75,4 m (77,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -2,6 m (-48,9), likvida medel och kortfristiga ­placeringar uppgick till SEK 171,0 m (351,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,54 (-2,67)
 • Data från MODIA-studien uppfyllde inte de primära effektmåtten, men visade hög grad av behandlings­respons i båda studiegrupperna, utan några biverkningar associerade med användningen av MODIA
 • Robin Evers valdes till styrelseledamot på en extra bolagsstämma. Han ersatte Henrik Kjaer Hansen som avböjde omval. Kjaer Hansen, har istället tillträtt som ordförande för valberedningen där han respresenterar Novo Holdings A/S.
 • FDA accepterade registreringsansökan för granskning av OX124, ett högdosläkemedel vid opioidöverdos med naloxon
 • Finansiell utsikt 2024, se sidan 15.

 

Viktiga händelser efter periodens utgång

›     MODIA® och Vorvida® kommme bli subventionerad av Veterans Affairs från och med 1 januari 2024.

 

SEK m, om inget annat anges 2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning totalt 166,0 156,1 638,8 624,3
Kostnader för sålda varor -20,1 -25,9 -88,9 -102,6
Operativa kostnader -154,5 -201,3 -659,5 -705,6
EBIT -8,6 -71,1 -109,5 -183,9
Rörelsemarginal -5,2% -45,6% -17,1% -29,5%
EBITDA 12,4 -53,1 -32,5 -115,2
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,54 -2,67 -3,73 -5,17
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,54 -2,67 -3,73 -5,17
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,6 -48,9 -95,0 -156,6
Likvida medel och kortfristiga placeringar 171,0 351,9 171,0 351,9

 

Finansiell utsikt 2024

 • Buprenorfin/naloxon marknaden växer 2-5 procent, baserat på nuvarande tillväxttakt
 • Nettointäkter för Zubsolv® i USD är i linje med 2023
 • Kostnadskontroll är prioriterat och OPEX, exklusive avskrivningar och amorteringar, kommer minska från SEK 582 m 2023 till under SEK 530 m 2024 
 • Positivt EBITDA för helåret 2024.

De finansiella utsikterna för 2024 är baserad på ett framåtriktande antagande om en valutakurs för USD/SEK om 10,28, vilken är beräknad av Riksbanken och avser ett snitt under December 2023.
 

 

Finansiella resultat visade stark återhämtning och FDA påbörjade granskning av OX124

VD kommentarer i korthet
Jag är glad att rapportera ett fjärde kvartal med ett positivt EBITDA och en stark nettoomsättning för Zubsolv® både jämfört med kv 4 2022 och kv 3 2023. Nettoomsättningen för Zubsolv ökade med mer än 6 procent i både SEK och USD jämfört med samma kvartal föregående år, och med nästan 8 procent mot föregående kvartal. Vi fortsätter effektivisera verksamheten över hela linjen och rörelsekostnaderna under kvartalet är ned 23 procent mot kv 4 2022. Det förbättrade finansiella resultatet drivs inte av ­valutakurser, tvärtom skulle EBITDA under H2 varit nästan SEK 8 miljoner högre om vi tillämpat valutakurserna från slutet av 2022. 

Jag är också glad att meddela att vi trots valutamotvindar nådde våra finansiella mål för 2023 och det gäller särskilt vårt positiva EBITDA för H2. Med relativt stabila valutakurser och inga andra extraordinära händelser under 2024 är vi övertygade om att vi kan nå ett positivt EBITDA för helåret 2024. 

För att läsa hela VD-ordet se bifogad PDF.

 

Kontaktpersoner kvartals­rapporten
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Fredrik Järrsten, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director Tel: +46 18 780 88 00, +1 855 982 7658, E-mail: ir@orexo.com.

Presentation
Den 8 februari kl 14 ­inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en ­presentation inklusive en Q&A. 

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen: 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001504
Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet.

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q4-2023
Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/­Rapporter/Audiocasts.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari, 2024, kl 8.