Kommuniké från Orexo:s extra bolagsstämma

Stockholm, den 26 oktober 2023

Val av ny styrelseledamot

Extra bolagsstämman i Orexo AB (publ) den 26 oktober 2023 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till ny styrelseledamot valdes Robin Evers. Vidare entledigades styrelseledamoten Henrik Kjær Hansen, som meddelat att han avser avgå ur styrelsen i samband med extra bolagsstämman.

Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 18 april 2023 fortsatt ska gälla och, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot. Robin Evers ska inte erhålla det utökade styrelsearvodet avsett för förvärv av aktier i Orexo.

Fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

Styrelsen 

 

 För ytterligare information vänligen kontakta:  

Orexo AB (publ)

 

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

 

Email: ir@orexo.com

 

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2022 uppgick till SEK 624 miljoner och antalet anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på X (tidigare Twitter), LinkedIn och YouTube.