Orexo delårsrapport kv 1 2023

Verksamheten fokuseras på Orexos styrkor

Kv 1 2023 i korthet

  • Total nettoomsättning SEK 158,8 m (159,4)
  • EBITDA SEK -41,1 m (2,8), EBITDA exklusive legala kostnader och ej återkommande kostnader för kliniska studier, SEK 20,9 m (32,2)
  • Periodens resultat SEK -63,9 m (-23,6)
  • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 140,3 m (139,1), i lokal valuta USD 13,5 m (14,8), US Pharma EBIT SEK 74,3 m (84,0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -61,6 m (-61,6), likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 278,9 m (437,8)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,86 (-0,69)
  • Explorativa förstudier med amorphOX® inleddes i samarbete med två ledande läkemedelsbolag inom utveckling av vaccin och biologiska läkemedel
  • En registreringsansökan (NDA) lämnades in till FDA för OX124, ett högdosläkemedel vid opioidöverdos

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • På grund av tekniska problem i den out-sourcade förpackningsprocessen har FDA begärt att Orexo lämnar in en ny NDA-ansökan, vilket planeras i Q3 2023
SEK m, om inget annat anges 2023
jan-mar
2022
jan-mar
 % förändring kv 2022
jan-dec
Nettoomsättning totalt 158,8 159,4 -0,4% 624,3
Kostnader för sålda varor -28,7 -27,5 4,2% -102,6
Operativa kostnader -189,4 -145,1 30,6% -705,6
EBIT -59,3 -13,2 350,0% -183,9
Rörelsemarginal -37,4% -8,3% 29,1% -29,5%
EBITDA -41,1 2,8 -1567,9% -115,2
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -1,86 -0,69 169,6% -5,17
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -1,86 -0,69 169,6% -5,17
Kassaflöde från löpande verksamhet -61,6 -61,6 0,0% -156,6
Likvida medel och kortfristiga placeringar 278,9 437,8 -36,3% 351,9


Kommentarer från VD - Nikolaj Sørensen

Navigering i en utmanande miljö

"Som förväntat var det första kvartalet intensivt för Orexo med inlämnande av en registreringsansökan för OX124 till FDA, utfrågning i distriktsdomstolen i New Jersey gällande patenttvisten och integrering av DTx-teamet i US Pharma-organisationen. Försäljningen av ZUBSOLV® i SEK var i linje med föregående år, med stöd av medvind i valutakursen. ZUBSOLVs försäljning i lokal valuta stabiliserades jämfört med kv 4. Som förväntat är EBITDA jämfört med föregående år lägre, vilket förklaras av en ökning i ej återkommande kostnader under kv 1. Dessa kostnader kommer minska under de kommande kvartalen när vi närmar oss den kritiska milstolpen för bolaget med beslutet i distriktsdomstolen gällande patenttvisten samt även slutförandet av den kliniska studien av MODIA®. När de ej återkommande kostnaderna tas bort från resultaträkningen blir EBITDA positivt för kvartalet. Jag är besviken över nyheten som kom direkt efter kvartalets utgång om att vi har problem med förpackningslinjen för OX124 och att vi måste lämna in en ny ansökan till FDA senare i år. Om de slutliga testerna hos vår kontraktstillverkare är framgångsrika förväntar vi oss att lämna in OX124-filen till FDA igen under kv 3".

Hela VD-ordet går att läsa i bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Fredrik Järrsten, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14 samma dag som rapporten publiceras inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Fredrik Järrsten presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. 
 
För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen använd denna länk: 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200679
Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet.  

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q1-2023

Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/Rapporter/Audiocasts

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april, 2023, kl 8.