Orexo delårsrapport kv 3 2022

Framsteg i pipeline banar väg för framtida tillväxt

Kv 3 2022 i korthet

 • Total nettoomsättning SEK 161,0 m (145,9)
 • EBITDA SEK -32,4 m (-47,4), EBITDA exklusive legala kostnader och ej återkommande kostnader för kliniska studier, SEK 14,3 m (-13,4)
 • Periodens resultat SEK -26,5 m (-52,0)
 • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 150,1 m (136,4), i lokal valuta USD 14,2 m (15,8), US Pharma EBIT SEK 70,2 m (78,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -60,7 m (-79,7), likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 443,9 m (588,1), en minskning om SEK 23,8 m från 467,7 m i kv 2
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,77 (-1,51)
 • Klinisk fas 1 studie påbörjades för OX640, ett nasalt akutläkemedel med adrenalin vid allergiska reaktioner
 • deprexis®, en digitala terapi för depression, subventionerad av amerikanska Veterans Affairs Federal Supply Schedule
 • Första patentet beviljat för OX640
 • Orexos partner Trinity Health ger patienter inom sitt närverk tillgång till vorvida® och deprexis®, de digitala terapierna för alkoholmissbruk respektive depression

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Positiva data meddelades från klinisk fas 1-studie för OX640 
 • Ed Kim, M.D., utsågs till ny Chief Medical Officer, och ersätter Michael Sumner, M.D.
 • Sista patienten rekryterad till den kliniska studien för MODIA®, en digital terapi för opioidberoende
SEK m, om inget annat anges 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
% förändring 2021
jan-dec
Nettoomsättning totalt 161,0 145,9 468,3 421,0 10,3% 565,0
Kostnader för sålda varor -28,0 -21,3 -76,7 -58,6 31,6% -78,9
Operativa kostnader -182,8 -183,7 -504,3 -512,4 -0,5% -700,2
EBIT -49,8 -59,0 -112,8 -150,0 15,6% -214,1
Rörelsemarginal -31,0% -40,5% -24,1% -35,6% 9,5% -37,9%
EBITDA -32,4 -47,4 -62,1 -112,6 31,6% -161,0
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,77 -1,51 -2,50 -4,59 49,0% -6,51
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,77 -1,51 -2,50 -4,59 49,0% -6,51
Kassaflöde från löpande verksamhet -60,7 -79,7 -107,8 -148,4 23,8% -229,0
Likvida medel och kortfristiga placeringar 443,9 588,1 443,9 588,1 -24,5% 504,1

VD kommentar - Nikolaj Sørensen

Sikte på lönsamhet

"Att åter uppnå lönsamhet är ett huvudmål för Orexo och dagens finansiella omgivning påskyndar behovet av att säkra vår förmåga att finansiera investeringar i framtida tillväxtdrivare med intäkter från våra kommersiella produkter och från partnerskap baserade på våra utvecklingsprojekt och amorphOX® plattformen. Som ett första steg har vi som mål att nå ett positivt EBITDA för 2022, när externa ej återkommande kostnader exkluderas. Dessa kostnader har vi definerat som kostnader för legala processer och externa kostnader för kliniska studier. I tredje kvartalet översteg dessa kostnader SEK 45 miljoner och EBITDA-resultatet var minus SEK 32 miljoner. Detta gör mig övertygad om att lönsamhet mätt i EBITDA är inom räckhåll"

För att läsa hela VD-ordet se bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Fredrik Järrsten, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14 samma dag som rapporten publiceras inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där 
VD Nikolaj Sørensen, CFO Fredrik Järrsten och SVP and Head of R&D Robert Rönn, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. 
 
För att delta vänligen se nedan
Internet: https://ir.financialhearings.com/orexo-q3-2022
Telefon: SE: +46 8 50 55 83 53 UK: +44 33 33 00 92 63 US: +1 64 67 22 49 56
Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/Rapporter/Audiocasts


Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november, 2022, kl 8 CET.