Orexo delårsrapport kv 2 2022

Bra medvind i den finansiella utvecklingen

Kv 2 2022 i korthet

 • Total nettoomsättning SEK 147,8 m (142,8)
 • EBITDA SEK -32,5 m (-41,1)
 • Periodens resultat SEK -35,8 m (-73,7)
 • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 139,6 m (126,0), i lokal valuta USD 14,2 m (15,0), US Pharma EBIT SEK 77,2 m (61,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 14,5 m (-20,9), likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till SEK 467,7 m (679,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,04 (-2,15)
 • Christine Rankin och Michael J Matly valdes till styrelsemedlemmar på årsstämman. De ersätter David Colpman och Kirsten Detrick som har avböjt omval.
 • Orexos partner Gesynta Pharmas läkemedelskandidat GS-248 (OX-MPI) beviljas särläkemedelsstatus i USA av FDA för behandling av systemisk skleros

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Första kliniska studien påbörjades för OX640, ett nasalt överdosläkemedel med adrenalin för behandling av allergiska reaktioner
 • Deprexis®, Orexos digitala terapi för depression, subventionerad av amerikanska Veterans Affairs Federal Supply Schedule
 • Oförändrad finansiell prognos för 2022
SEK m, om inget annat anges

2022 
apr-jun

2021
apr-jun
2022
jan-jun
2021
jan-jun
% förändring 2021
jan-dec
Nettoomsättning totalt 147,8 142,8 307,3 275,1 3,5% 565,0
Kostnader för sålda varor -21,2 -18,1 -48,7 -37,4 17,5% -78,9
Operativa kostnader -176,4 -178,7 -321,5 -328,7 -1,3% -700,2
EBIT -49,7 -54,0 -62,9 -90,9 7,9% -214,1
Rörelsemarginal -33,6% -37,8% -20,5% -33,1% 4,2% -37,9%
EBITDA -32,5 -41,1 -29,7 -65,2 20,9% -161,0
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -1,04 -2,15 -1,73 -3,07 51,6% -6,51
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -1,04 -2,15 -1,73 -3,07 51,6% -6,51
Kassaflöde från löpande verksamhet 14,5 -20,9 -47,1 -68,7 169,5% -229,0
Likvida medel och kortfristiga placeringar 467,7 679,7 467,7 679,7 -31,2% 504,1

 

VD kommentar

En ledare i att erbjuda nya innovativa behandlingslösningar för patienter som lider av opioidberoende

"Det gläder mig att rapportera att efterfrågan för ZUBSOLV® fullt stabiliserades mot kv 1, och bidrog till en förbättrad utveckling inom vår huvudverksamhet, US Pharma. I jämförelse mot förra året ökade netto-intäkterna för US Pharma med 11 procent, drivet av en stark US-dollar och en fördelaktig betalarmix, vilket kompenserade för en negativ utveckling i efterfrågan för ZUBSOLV®. Med en betydande exponering mot USD, även för våra kostnader, är jag särskilt glad över att se en fortsatt förbättrad EBITDA jämfört med föregående år, vilket bidrar till en ökad kassa om SEK 30 miljoner. Den finansiella utvecklingen ska ses mot bakgrund av att vi fortsätter investera i framtida tillväxtdrivare, i synnerhet OX124, vårt akutläkemedel mot opioidöverdos, där vi förbereder för att lämna in en registreringsansökan hos FDA senare i år. Dessutom lanserar vi vår digitala terapi mot opioidberoende, MODIA®, i USA, och genomför samtidigt en stor klinisk prövning för MODIA®. Investeringarna är alla viktiga delar i en helhetslösning för att förbättra både tillgången till vård och behandlingsresultat för patienter som lider av opioidberoende". 

För att läsa hela VD-ordet se bifogad PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14 samma dag som rapporten publiceras inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen, CFO Joseph DeFeo och SVP Digital Therapeutics Dennis Urbaniak, presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. 
 
För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2022
Telefon: SE: +46 8 56 64 27 04 UK: +44 33 33 00 92 63 US: +1 64 67 22 49 56
Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/Rapporter/Audiocasts


Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli, 2022, kl 8.00 CET.