Orexo delårsrapport kv 1 2022

Lovande start på 2022

Kv 1 2022 i korthet

 • Total nettoomsättning SEK 159,4 m (132,3)
 • EBITDA SEK 2,8 m (-23,9 )
 • Periodens resultat SEK -23,6 m (-31,5)
 • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 139,1 m (126,8), i lokal valuta USD 14,8 m (15,1), US Pharma EBIT SEK 84,0 m (66,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -61,6 m (-47,8), likvida medel uppgick till SEK 437,8 m (725,5)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,69 (-0,92)
 • ZUBSOLV® på Medicaids lista för subventionerade läkemedel i delstaten New York per 22 mars 2022
 • Första försäljningen av ZUBSOLV® till Accord Healthcare i EU om SEK 4,6 m, inklusive en mindre delmålsbetalning
 • Fredrik Järrsten utsedd till ny CFO med start senast i början av september 2022

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Christine Rankin och Michael J Matly valdes till styrelsemedlemmar på årsstämman. De ersätter David Colpman och Kirsten Detrick som har avböjt omval.
 • Orexos partner Gesynta Pharmas läkemedelskanditat GS-248 (OX-MPI) beviljas särläkemedelsstatus i USA av FDA för behandling av systemisk skleros
 • Finansiell prognos för 2022 uppdaterad, se sid 11 
   
SEK m, om inget annat anges

2022
jan-mar

2021
jan-mar
% förändring 2021
jan-dec
Nettoomsättning totalt 159,4 132,3 20,5% 565,0
Kostnader för sålda varor -27,5 -19,2 43,8% -78,9
Operativa kostnader -145,1 -149,9 -3,2% -700,2
EBIT -13,2 -36,8 64,2% -214,1
Rörelsemarginal -8,3% -27,8% 19,6% -37,9%
EBITDA 2,8 -23,9 111,7% -161,0
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,69 -0,92 25,0% -6,51
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,69 -0,92 25,0% -6,51
Kassaflöde från löpande verksamhet -61,6 -47,8 -28,9% -229,0
Likvida medel 437,8 725,5 -39,7% 504,1


VD-kommentar - Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

Vi gör framsteg

"De faktorer som främst driver värde för Orexo är vår förmåga att bibehålla vår solida finansiella ställning, baserat på starka vinstbidrag från ZUBSOLV®, att etablera ett nytt lönsamt affärsområde inom digitala behandlingar och att utveckla nya läkemedel. Det gläder mig att kunna meddela att vi har gjort goda framsteg inom alla dessa områden under första kvartalet. Att upprätthålla en stark finansiell grund är viktigt för Orexo och vi har haft stort fokus på kostnadseffektivitet under kvartalet. Detta försiktiga sätt att hantera finanserna har lett till ett positivt EBITDA på 2,8 miljoner för kvartalet och ett förbättrat finansiellt resultat jämfört med föregående år".

För att läsa hela VD-ordet se bifogad PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14 samma dag som rapporten publiceras inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där 
VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. 

För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q1-2022
Telefon: SE: +46 8 51 99 93 83 UK: +44 33 33 00 92 60 US: +1 64 67 22 49 56
Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/Rapporter/Audiocasts

 

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april, 2022, kl 8.00 CET.