Orexo utser valberedning och offentliggör finansiell kalender 2015/2016

Uppsala, den 15 oktober 2015 - Inför årsstämman 2016 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 45 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Eivind Kolding, Novo A/S, tillika valberedningens ordförande
  • Björn Odlander, HealthCap
  • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
  • Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e‑post till ir@orexo.com (rubricera e-post ”Till Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 13 februari 2016.

Årsstämman 2016 i Orexo kommer att hållas fredagen den 15 april 2016 kl. 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2016 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2016”) senast den 4 mars 2016.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport januari – september 2015 22 oktober 2015
Bokslutskommuniké 2015 28 januari 2016
Årsredovisningen offentliggörs Vecka 12, 2016
Årsstämma 2016 15 april 2016, kl. 16.00
Delårsrapport januari – mars 2016 21 april 2016
Delårsrapport januari – juni 2016 12 juli 2016
Delårsrapport januari – september 2016 20 oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer
Tel: 018-780 88 00, E-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.