Delårsrapport januari-mars 2014

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2013.

Zubsolv®, nu med förbättrad prissubvention

Första kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 101,9 (139,8) MSEK. Intäkter från lanserade produkter, exklusive delmålsbetalning, uppgick till 101,9 (72.1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -21,1 (27,5) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,66 (0,95) SEK.
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -99,7 (-5,0) MSEK.
  • Likvida medel uppgick till 30,7 (218,9) MSEK, innan outnyttjade kreditfaciliteter på 105 MSEK.
  • Subventionsavtal med UnitedHealth Group och OptumRx avseende Zubsolv undertecknades.

Efter periodens utgång

  • Orexo har anlitat Pareto Securities för att undersöka förutsättningarna för att ge ut företagsobligationer för att finansiera den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av Zubsolv, samt minska befintliga bankkrediter.
MSEK 2014 2013 2013
jan-mars jan-mars jan-dec
Nettoomsättning 101,9 139,8 429,4
Intäkter från lanserade produkter 101,9 136,4 421,6
EBIT -16,2 30,2 -139,7
EBITDA -13,7 31,5 -89,1
Resultat efter skatt -21,1 27,5 -154,9
Resultat per aktie, SEK -0,66 0,95 -5,16
Kassaflöde från den löpande verksamheten -99,7 -5,0 -265,8
Likvida medel 30,7 218,9 105,6

  
Telefonkonferens

VD Nikolaj Sørensen och finanschef Henrik Juuel presenterar rapporten vid en telefonkonferens vid två tillfällen idag:
Kl 09.00
Telefon: SE: 08-519 993 61, UK: +44 20 319 405 54 eller US: +1 855 269 26 07
http://financialhearings.nu/140425/orexo-eu/

Kl 14.00
Telefon: SE: 08-519 993 55, UK: +44 20 319 405 50 eller US: +1 855 269 26 07
http://financialhearings.nu/140425/orexo-us/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, verkställande direktör eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tfn 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

VD-kommentar
Under kvartalet har Orexo fokuserat på att förbättra prissubventionerna för Zubsolv. Det gläder mig att våra ansträngningar fortsätter att ge resultat i form av ett exklusivt avtal med USAs största försäkringsbolag, UnitedHealth Group. Avtalet innebär att Zubsolv blir det enda läkemedlet med buprenorfin/naloxon tillgängligt för patienter i UnitedHealth Groups starkt kontrollerade och restriktiva sjukvårdsförsäkringar.

Försäljningen av Zubsolv fördubblades under kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2013, som en följd av exklusiva avtal med CVS Caremark och Medimpact. Mot bakgrund av de förbättrade prissubventionerna och för att höja lönsamheten per recept, skärpte vi villkoren för vårt finansiella stödprogram till patienter. En effekt av detta blev att antalet tabletter per recept nästan fördubblades inom några veckor. Det medförde en tillfälligt lägre tillväxttakt i antal recept, men hade en mycket positiv effekt på försäljningen i kombination med avtalen med CVS Caremark och Medimpact.

Att förbättra subventionerna är för närvarande den enskilt viktigaste åtgärden för att nå fler patienter. Försäljningen av Zubsolv gynnas påtagligt av subventioner som är i nivå med eller bättre än konkurrenternas, och vi fortsätter att arbeta intensivt för att ytterligare förbättra positionen för Zubsolv. Förutom UnitedHealth Group har vi under perioden tecknat avtal med, eller försäkrat oss om förbättrade prissubventioner hos, ett flertal regionala försäkringsgivare där Zubsolv tidigare inte varit subventionerat. Dessa försäkringar täcker exempelvis patienter i Philadelphia, Pittsburgh och Ohio. De regionala försäkringarna är mindre än de rikstäckande, men avgörande för att nå en marknadsledande position i vissa geografiska områden. Förbättringen av den regionala täckningen kommer att fortsätta under andra kvartalet, och jag räknar med att detta får effekt på vår försäljning från och med den senare delen av andra kvartalet. Avtalet med UnitedHealth Group förväntas också få effekt sent i andra kvartalet, men primärt under andra halvåret av 2014.

Mot bakgrund av våra erfarenheter från den inledande lanseringsfasen har vi under första kvartalet omstrukturerat vår säljkår. Vi har ökat antalet representanter i områden där vi har en bra subventionsnivå, och bytt ut delar av säljstyrkan mot säljare med kompetens- och erfarenhetsprofiler som är bättre anpassade till beroendebehandling. Denna omstrukturering har som förväntat haft viss negativ inverkan på prestationsnivån i säljkåren. I vissa geografiska områden har vi dock kunnat notera att säljare med hög kontinuerlig besöksfrekvens hos läkarna och säljmetodik uppnår betydligt bättre resultat. Vi övervakar och arbetar därför för att förbättra säljkårens effektivitet och förmåga att påverka antalet förskrivningar, i nära samarbete med vår partner Publicis Touchpoint Solutions.

Vi fortsätter vårt arbete med att differentiera Zubsolv, och de tre nya kliniska studier som pågår väntas förbättra vår dialog med förskrivarna och öka förtroendet för Zubsolv och Orexo när de första resultaten kommer i sommar. Vi arbetar också intensivt med att bredda vårt erbjudande av olika styrkor.

Zubsolv är fortfarande i en lanseringsfas och jag räknar med att försäljningen ökar stegvis i takt med att prissubventionerna förbättras och att resultaten från våra kliniska studier blir tillgängliga. Vi är på god väg att nå vårt mål vad gäller Zubsolvs prissubventioner. Jag är optimistisk att detta, tillsammans med våra engagerade medarbetare i USA och Sverige, kommer att förbättra förutsättningarna för en god försäljningsökning under 2014.

Nikolaj Sørensen
Verkställande direktör

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.