Orexo utser Robert A. DeLuca till VD för Orexo US Inc.

Uppsala, 1 juli 2013 – Orexo AB meddelar idag att bolaget har utsett Robert A. DeLuca till VD för Orexo US Inc. ett helägt amerikanskt dotterbolag till Orexo AB. Orexo US Inc. kommer att fokusera på kommersialiseringen av Zubsolv™ (en sublingual tablett baserad på buprenofin och naloxon) i USA, tillsammans med den nya partnern Publicis Touchpoint Solutions. I och med etableringen av ett amerikanskt kommersiellt team, kommer Orexo AB i Sverige att fokusera på utvecklingen av nya produkter, inklusive vidareutveckling av Zubsolv, tillverkning, kvalitetssäkring och övergripande bolagsstyrning. DeLuca kommer att ingå i Orexo AB:s ledningsgrupp.

Robert A. DeLuca har gedigen erfarenhet från etablering av kommersiell läkemedelsverksamhet i USA, vilket kommer att vara viktigt för lanseringen av Zubsolv i september 2013. DeLuca har omfattande erfarenhet inom managed care, marknadsföring och försäljning från flertalet ledande positioner på Sanofi, Shering-Plough, Berlex, Pharmacia och nu senast som Chief Commercial Officer på Archimedes Pharma.

DeLuca är apotekare, utexaminerad vid St. John’s universitet i New York. DeLuca sitter i Advisory Board för St. John’s College of Pharmacy och i Stiftelsen Academy of Managed Care Pharmacy Foundations förtroenderåd. Han är medlem i Academy of Managed Care Pharmacy (AMCP), American Pharmacists Association och New Jersey Pharmacists Association.

”Jag ser mitt uppdrag inom Orexo som en spännande utmaning och har höga förväntningar på lanseringen av Zubsolv i USA. Jag är imponerad av produktprofilen, och framförallt av resultatet från acceptansstudien där 89 procent av deltagarna föredrog Zubsolv framför den traditionella buprenorfin-behandlingen för opiatberoende. Zubsolv riktar sig mot en av de viktigare hälsofrågorna i USA och jag ser fram emot att etablera en stark organisation för att hantera lanseringen av Zubsolv på en marknad med betydande tillväxtpotential”, säger Robert A. DeLuca, VD för Orexo US Inc.

”Etableringen av vår kommersiella närvaro i USA är ett viktigt delmål för lanseringen av Zubsolv. Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats rekrytera Robert att etablera och leda vårt amerikanska dotterbolag och ansvara för lanseringen av Zubsolv. Han för med sig omfattande erfarenhet av att bygga kommersiell verksamhet i USA och hans bakgrund inom managed care kommer att bli en stor tillgång för att säkerställa Zubsolvs framgång”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.

I och med utnämningen av Robert A. DeLuca, påbörjas verksamheten i dotterbolaget Orexo US Inc., registrerat i delstaten Delaware.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef , Orexo AB
Tel: 0703-50 78 88, e-post: nikolaj.sorensen@orexo.com

Robert A. DeLuca, VD, Orexo US Inc.
Tel: + 1 201 953 1349, e-post: robert.deluca@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos ca 90 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Om Zubsolv™
Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon som baseras på Orexos breda kunskap inom sublingual teknologi. Zubsolv är avsedd för behandling av opiatberoende.  Förberedelserna för den kommersiella lanseringen i september 2013, inleds omedelbart inför ett förväntat godkännande från FDA i början av juli 2013. Genom tillämpningen av egna teknologier, har Orexo ökat biotillgängligheten av den aktiva substansen, uppnått snabbare sönderfallstid, minskat tablettstorleken och förbättrat smaken. Jämförande acceptansstudier visade att 9 av 10 försökspersoner föredrog Zubsolv framför den marknadsledande Suboxone-filmen för daglig behandling. Zubsolv har potential att bli den första nya aktören på en marknad värd 1,5 miljarder dollar och med mer än fem miljoner opiatberoende patienter. Majoriteten av patienterna får idag inte adekvat behandling. Marknadspotentialen för Zubsolv bedöms som motsvara en årsförsäljning på över
500 miljoner dollar.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2013, kl 09.30.