Återköp av egna aktier

Uppsala, 16 juli 2012 – Styrelsen för Orexo AB (“Orexo”) har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, maximalt uppgående till 10 procent av aktierna, som erhölls på extra bolagsstämman den 13 juli, 2012, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Per den 30 juni är antalet utestående aktier 29.899.993. Orexo innehar inga egna aktier. Återköpet kommer att ske i omgångar och är beroende marknadsvillkor och gällande regler. Dessa är bland annat att dagliga återköp maximalt kan uppgå till 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor, som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköpts samt att återköp endast får ske till priser i intervallet högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med återköpen är att optimera bolagets kapitalstruktur samt att kunna leverera aktier till deltagare i Orexos aktieoptionsprogram.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 0706-67 22 66, e-post:
anders.lundstrom@orexo.com

Carl-Johan Blomberg, finansdirektör
Tel: 0706-33 67 11, e-post:
carl-johan.blomberg@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom farmaceutisk formulering och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos ca 100 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap.

För mer information besök: www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2012 kl 08.00.