Delårsrapport januari-juni 2012

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2011.

STARK INTÄKTSTILLVÄXT OCH KASSAFLÖDE. ALLA KLINISKA STUDIER FÖR OX219 AVSLUTADE FÖRE UTSATT TID.

Under perioden

  • Nettoomsättningen uppgick till 166,5 (96,7) MSEK.
  • Royaltyintäkter från Abstral-försäljningen ökade med 66 procent till 55,8 (33,6) MSEK.
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 172,4 (-31,2) MSEK.
  • Resultat efter skatt -32,8 (-65,2) MSEK.Resultat per aktie uppgick till -1,10 (-2,66) SEK.
  • EBITDA uppgick till -24,7 (-56,3) MSEK.
  • Likvida medel uppgick till 426,1 (242,5) MSEK.
  • Orexo förvärvade samtliga USA-rättigheter för Abstral och erhåller 610 MSEK, varav MSEK 248 betalades i juni 2012.
  • Positiva resultat från registreringsgrundande studier i OX219-projektet.
  • Kallelse till extra bolagsstämma den 13 juli 2012.


VD-kommentar

Vi har haft ett framgångsrikt andra kvartal och utvecklingen är helt i linje med den inriktning som presenterades vid vår kapitalmarknadsdag den 3 maj i år, där vi meddelade att vi vill utveckla våra produkter och i egen regi kommersialisera dem i USA.

Huvudnyheterna under kvartalet var dels de positiva resultaten i registreringsstudier för OX219 och dels det nya Abstral-avtalet med ProStrakan.

Våra två pivotala studier för OX219 genomfördes snabbare än planerat och vi är mycket glada över resultaten. Detta ger oss en möjlighet att vara först med att lansera en omformulerad produkt mot opiatberoende på den amerikanska marknaden, idag värd över 1,3 miljarder USD, med en tillväxt på 18 procent 2011 jämfört med 2010.

Det nya avtalet med ProStrakan ger oss rättigheterna för Abstral på den amerikanska marknaden och genererar fasta royalty- och andra ersättningar om totalt 55 MGBP (cirka 610 MSEK) för produktens rättigheter i EU samt dessutom framtida royalty-intäkter från både EU och andra marknader. Dessa betalningar ökar vår finansiella stabilitet, flexibilitet och kommer under 2012 att generera ett starkt kassaflöde.

Vår stärkta finansiella position gör det möjligt för oss att föreslå ett aktieåterköpsprogram, för beslut på den extra bolagsstämman den 13 juli.

USA-rättigheterna för Abstral ger oss, tillsammans med de positiva studieresultaten för OX219 och en förbättrad finansiell ställning, förutsättningar för att söka efter en kommersiell partner i USA för att till fullo utnyttja potentialen i både Abstral och senare även OX219 på denna marknad.

Anders Lundström
Verkställande direktör

Telefonkonferens
VD Anders Lundström och finanschef Carl-Johan Blomberg presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 10.00 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan. Internet: http://livecast.wehay.com/stockontv/120712/orexo/
Telefon: +44 (0) 20 3003 2666 - Standard International Access; 020 089 6377 – Stockholm (avgiftsfritt); 0808 109 0700 - Storbritannien (avgiftsfritt); 1 866 966 5335 - USA (avgiftsfritt)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör, tfn 0706-67 22 66, e-post: anders.lundstrom@orexo.com
Carl-Johan Blomberg, finansdirektör, tfn 0706-33 67 11, e-post: carl-johan.blomberg@orexo.com

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2012, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.