Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo

Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 maj 2011 kl 11.00 på 7A, Strandvägen 7A i Stockholm.

Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 maj 2011, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 23 maj 2011 per post under adress Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, per telefon 018-780 88 00, per telefax 018-780 88 88 eller via e-post till beata.augenblick@orexo.com.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.orexo.se.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 20 maj 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Orexo finns 23.412.752 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission och styrelsens förslag till beslut om ändring av villkoren för bolagets konvertibler 2010/2015.
  8. Stämmans avslutande.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission och styrelsens förslag till beslut om konvertibelvillkorsändring (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 3 maj 2011 om nyemission av högst 6.438.188 aktier med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler 2010/2015. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 3 juni 2011. Teckning ska ske under tiden 9-23 juni 2011. Teckningskursen ska vara 38 kronor per aktie. Fyra aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie.

Styrelsen föreslår vidare att villkoren för bolagets konvertibler 2010/2015, vilka innehas av Novo A/S, ändras så att Orexos rätt att under vissa omständigheter kräva konvertering av konvertiblerna inte ska gälla i den mån Novo A/S därigenom skulle blir skyldigt att lämna ett budpliktsbud avseende Orexo.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen och konvertibelvillkorsändringen, se Orexos pressmeddelande den 4 maj 2011.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Virdings allé 32 A, Uppsala samt på www.orexo.se senast tre veckor före stämman och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i maj 2011
Orexo AB (publ)
Styrelsen