Orexos valberedning inför årsstämman 2022

Uppsala – 1 november 2021 - Inför årsstämman 2022 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 38 procent av antalet röster i bolaget baserat på aktieägarinformation per den 30 september, 2021.


I valberedningen ingår:

 

         Christian Salling, Novo Holdings A/S, valberedningens ordförande

         Claus Berner Møller, ATP

         Patrik Walldov, representant för Anders Walldov (inkl. indirekt innehav genom Brohuvudet AB)

         James Noble, styrelseordförande i Orexo

 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt principer för valberedningens sammansättning.

 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka email till ir@orexo.com (med rubriceringen ”Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 18 februari 2022.

 

Orexos årsstämma kommer hållas torsdagen den 21 april 2022 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärenden behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera email eller respektive brev med ”Årsstämma”) senast den 10 mars 2022.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)

 

 

Joseph DeFeo, EVP och CFO

 

Lena Wange, IR & Communications Director

Tel: 018 780 88 00

 

Tel: 018 780 88 00

email: ir@orexo.com

 

email: ir@orexo.com

 


Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Den totala nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2021 kl 8.00 CET