Orexos valberedning inför årsstämman 2021

Uppsala, 13 oktober 2020 - Inför årsstämman 2021 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 44 procent av antalet röster i bolaget baserat på aktieägarinformation per den 30 september, 2020.

I valberedningen ingår:

    • Christian Salling, Novo Holdings A/S, valberedningens ordförande
    • Björn Odlander, HealthCap
    • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
    • James Noble, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka email till ir@orexo.com (med rubriceringen ”Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 12 februari 2021.

Orexos årsstämma kommer hållas tisdagen den 13 april 2021 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärenden behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera email eller respektive brev med ”Årsstämma”) senast den 5 mars 2021.

När det gäller COVID-19-pandemin följer bolaget noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att hålla aktieägare informerade om potentiell inverkan på att delta i årsstämman personligen.

För ytterligare information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Joseph DeFeo, EVP och CFO Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com
 

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet ZUBSOLV®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl 17.30 CET