Orexo återbetalar delar av företagsobligationslånet

Uppsala - 9 juli 2019 - Orexo AB (publ) har beslutat att i förtid återbetala SEK 32,5 miljoner kronor, motsvarande tio procent, av det icke säkerställda företagsobligationslånet om totalt SEK 325 miljoner kronor som emitterades av bolaget i november 2017 och som löper med en ränta om STIBOR 3m +4,50 procent.

Den förtida återbetalningen görs, i enlighet med villkoren för företagsobligationslånet, med ett belopp motsvarande 102 procent av obligationernas nominella belopp, jämte upplupen men obetald ränta. Ett särskilt meddelande avseende återbetalningen skickas separat till obligationsinnehavarna.

Avstämningsdag för den förtida återbetalningen är den 6 augusti 2019 och betalning sker den 13 augusti 2019. Kvarvarande del av företagsobligationslånet förfaller till betalning i november 2021.

”Orexos kassaposition fortsätter att stärkas och efter ett starkt första kvartal, beslutade vi att vid första möjliga tillfälle återbetala delar av den utestående företagsobligationen i enlighet med villkoren. Förutom att framtida räntebetalningar blir lägre, minskar vi exponeringen mot en potentiellt starkare svensk krona, eftersom större delen av våra intäkter och kassa är i US-dollar”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef på Orexo AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ.)       

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef               Lena Wange, IR & Communications Manager

Tel: 018 780 88 00                                               Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com                                          E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2019, kl. 17.30 CET.