Orexo tar över kontrakterad säljkår i USA för att ytterligare stärka den kommersiella organisationen

Uppsala, 1 oktober, 2018 – Orexo AB (publ) meddelar idag att säljarna i den kontrakterade säljkåren erbjudits anställning i det amerikanska dotterbolaget, Orexo US Inc., från och med 1 oktober 2018. Beslutet har fattats med hänsyn till det positiva utfallet i patenttvisten mot Actavis, den fortsatta tillväxten i försäljningen och att bidraget till koncernens vinst, från Orexo US Inc., ökade markant under första halvåret 2018.

För att säkerställa flexibilitet i försäljningsorganisationen och möjliggöra snabb anpassning till ändrade förhållanden på marknaden har det, sedan lanseringen av Zubsolv® i USA 2013, varit en viktig del i Orexos strategi att arbeta med en kontrakterad säljkår. För att öka konkurrenskraften i den kommersiella verksamheten och förstärka den långsiktiga lönsamheten har beslut fattats om att ta över den resterande delen av den kontrakterade säljkåren.

För att ytterligare stärka Orexos tillväxt och för att kunna dra nytta av de omfattande synergier som blir möjliga tack vare en bredare kommersiell plattform, är ett viktigt mål att addera fler produkter och projekt i sen utvecklingsfas till produktportföljen, genom affärsutveckling, fusioner och förvärv samt investeringar i F&U. Feedback från potentiella partners visar tydligt att en egen säljkår kan vara en nyckelfaktor i förhandlingar eftersom det ses som ett tecken på stabilitet och långsiktigt engagemang.

Med en kassa på knappt SEK 500 miljoner (Q2 2018), ett fortsatt förväntat positivt kassaflöde och en lönsam kärnverksamhet baserat enbart på återkommande intäkter från Zubsolv1 är Orexo väl positionerat, finansiellt och strategiskt, för att investera i en utökning av verksamheten.

”Sedan lanseringen av Zubsolv har vi arbetat intensivt för att skapa en solid finansiell grund för bolaget. Den första milstolpen nådde vi 2016 med ett positivt EBIT för helåret. Under Q2 i år nådde vi nästa milstolpe, då intäkterna från vår kommersiella verksamhet i USA för första gången översteg utgifterna som vi har i de övriga delarna av koncernen. Vi är nu redo för nästa steg. Att vi nu tar över hela den kontrakterade säljkåren sänder ut en stark signal till potentiella partners om ett långsiktigt engagemang på den amerikanska marknaden för behandling av beroende och missbruk. Jag är övertygad om att detta kommer stärka vår kommersiella organisation och vår förmåga att förstärka vår finansiella position ytterligare”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.

Beslutet att ta över den kontrakterade säljkåren kommer inte ha någon materiell påverkan på de totala kostnaderna eller Orexos guidning för 2018. Beslutet innebär att antalet anställda ökar med 33 personer. Samtliga tillfrågade säljare har valt att acceptera erbjudandet om anställning.

För mer information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)    Orexo US Inc.
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef    Robert DeLuca, VD
Tel: 018 780 88 00    Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com    Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 8.00 CET.


1 EBITDA i Q2 2018 var positivt och uppgick till SEK 9,3 miljoner, exklusive royalties från Abstral, Edluar och engångsintäkter från Zubsolv, men inklusive engångskostnader, såsom till exempel legala kostnader relaterade till patenttvister som bedrivs i USA