Orexo delårsrapport kv 3 2023

Stort steg närmare lansering av OX124 i USA

Kv 3 2023 i korthet
›    Total nettoomsättning SEK 156,1 m (161,0)
›     EBITDA SEK -9,5 m (-32,4), EBITDA exklusive kostnader för legala processer och externa ej ­åter­kommande kostnader för kliniska studier, SEK 13,3 m (14,3)
›     Periodens resultat SEK -33,3 m (-26,5)
›     Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 140,4 m (150,1), i lokal valuta USD 13,0 m (14,2), US Pharma EBIT SEK 62,3 m (70,2)
›    Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -21,9 m (-60,7), likvida medel och kortfristiga ­placeringar uppgick till SEK 184,2 m (443,9)
›    Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,97 (-0,77)
›    ZUBSOLV subventionerad av Medicaid i delstaten Indiana per 1 juli
›    Segern i patenttvisten som meddelades i slutet av kv 2 överklagades av Sun Pharmaceuticals 
›    OX640, nasalt läkemedel vid allergiska attacker, beviljades det första patentet i USA
›    En ny registreringsansökan lämnades in till FDA för OX124, ett högdosläkemedel vid opioidöverdos 

Viktiga händelser efter periodens utgång
 ›     Data från MODIA-studien uppfyllde inte de primära effektmåtten, men visade hög grad av behandlings­respons i båda studiegrupperna, utan några biverkningar associerade med användningen av MODIA®
 ›    Robin Evers valdes till styrelseledamot på en extra bolagsstämma. Han ersätter Henrik Kjaer Hansen som avböjt omval. Kjaer Hansen, har istället blivit utnämnd till ordförande för valberedningen där han respresenterar Novo Holdings A/S.
 

 

SEK m, om inget annat anges 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Nettoomsättning totalt 156,1 161,0 472,8 468,3 624,3
Kostnader för sålda varor -22,8 -28,0 -68,8 -76,7 -102,6
Operativa kostnader -161,9 -182,8 -505,0 -504,3 -705,6
EBIT -28,6 -49,8 -100,9 -112,8 -183,9
Rörelsemarginal -18,4% -31,0% -21,3% -24,1% -29,5%
EBITDA -9,5 -32,4 -44,8 -62,1 -115,2
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,97 -0,77 -3,19 -2,50 -5,17
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,97 -0,77 -3,19 -2,50 -5,17
Kassaflöde från löpande verksamhet -21,9 -60,7 -92,4 -107,8 -156,6
Likvida medel och kortfristiga placeringar 184,2 443,9 184,2 443,9 351,9

 

Kommentarer från VD, Nikolaj Sørensen:

 

Vi närmar oss EBITDA i balans i H2

"Vinsten i patenttvisten mot Sun Pharmaceutical var en positiv start på kvartalet och stärkte vår långsiktiga förmåga att expandera vår kommersiella närvaro och produktportfölj i USA. Nästa produkt för kommersialisering i USA är vårt högdosläkemedel vid opioidöverdos, OX124, vilken lämnades in igen till FDA i september. Vid ett godkännande avser vi lansera vårt andra läkemedel på den amerikanska marknaden sent 2024 eller tidigt 2025. Våra behandlingar för opioidberoende (OUD), kommer därmed omfatta underhållsbehand­ling med ZUBSOLV®, psykosocialt stödprogram via MODIA®, och snart också överdosläkemedlet OX124. Jag är också glad att meddela att vi står fast vid vår prognos om att nå EBITDA i balans för andra halvåret (H2) 2023, trots att EBITDA för kv 3 uppgick till SEK -10 ­miljoner. Det negativa resultatet förklaras av avgiften till FDA på SEK 18 miljoner för registrering av OX124. I den finansiella miljö som nu präglar vår omvärld är det viktigt att förbättra de ekonomiska resultaten och jag är nöjd med att vi fortsätter minska kostnaderna".

 

Läs hela VD-ordet i bifogad PDF.

 

Kontaktpersoner kvartals­rapporten
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Fredrik Järrsten, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: +46 18 780 88 00, +1 855 982 7658, E-mail: ir@orexo.com.

Presentation
Den 2 november kl 14 ­inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en ­presentation inklusive en Q&A. 

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen: 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001503 
Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet.

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q3-2023/register 
Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/Rapporter/Audiocasts.

 

 

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november, 2023, kl 8.