Orexo delårsrapport kv 2 2023

Vinsten i patenttvisten avgörande för framtida tillväxt

Kv 2 2023 i korthet
›    Total nettoomsättning SEK 157,7 m (147,8)
›     EBITDA SEK 5,6 m (-32,5), EBITDA exklusive legala kostnader och ej återkommande kostnader för kliniska studier, SEK 30,3 m (11,4)
›     Periodens resultat SEK -12,6 m (-35,8)
›     Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 145,4 m (139,6), i lokal valuta USD 13,8 m (14,2), US Pharma EBIT SEK 71,2 m (77,2)
›     Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -12,7 m (14,5), likvida medel och kortfristiga ­placeringar uppgick till SEK 251,1 m (467,7)
›     Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,37 (-1,04)
›    På grund av tekniska problem i den outsourcade förpackningsprocessen har FDA begärt att Orexo lämnar in en ny NDA-ansökan, vilket planeras i Q3 2023
›     US District Court for the District of New Jersey beslutade till Orexos fördel i patenttvisten mot Sun Pharmaceutical
›    Uppdaterad finansiell prognos för 2023, se sida 15

Viktiga händelser efter periodens utgång
 ›     ZUBSOLV® subventionerad av Medicaid i delstaten Indiana per 1 juli, 2023

SEK m, om inget annat anges 2023
apr-jun
2022
apr-jun
2023
jan-jun
2022
jan-jun
% change 
quarter
2022
jan-dec
Nettoomsättning totalt 157,7 147,8 316,8 307,3 6,6% 624,3
Kostnader för sålda varor -17,2 -21,2 -46,0 -48,7 -19,1% -102,6
Operativa kostnader -153,4 -176,4 -343,0 -321,5 -13,0% -705,6
EBIT -12,9 -49,7 -72,3 -62,9 -74,0% -183,9
Rörelsemarginal -8,2% -33,6% -22,8% -20,5% -25,4% -29,5%
EBITDA 5,6 -32,5 -35,4 -29,7 -117,2% -115,2
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,37 -1,04 -2,22 -1,73 -64,4% -5,17
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,37 -1,04 -2,22 -1,73 -64,4% -5,17
Kassaflöde från löpande verksamhet -12,7 14,5 -70,5 -47,1 -187,1% -156,6
Likvida medel och kortfristiga placeringar 251,1 467,7 251,1 467,7 -46,3% 351,9

 

Kommentar av VD Nikolaj Sørensen:

Goda framsteg mot lönsamhet

"Under de senaste tre åren har osäkerheten från patenttvisten mot Sun Pharmaceutical, där vi försvarat innovationen och exklusiviteten för ZUBSOLV®, haft en betydande negativ inverkan på alla delar av vår verksamhet. Att vi går segrande ur tvisten innebär en nystart för Orexo, framför allt då det tar bort stor osäkerhet kring vår huvudprodukt. För att växa är vi däremot lika beroende av vår finansiella styrka som vår förmåga att utveckla nya innovativa produkter. Jag är glad att meddela en avsevärd förbättring av vårt finansiella resultat från kv 1 2023 med en positiv EBITDA på SEK 5,6 miljoner i kvartalet (SEK -32,5 m Q2 2022, och -41,1 m Q1 2023). Utvecklingen är ett resultat av ökade intäkter som förklaras av något bättre försäljning för ZUBSOLV® i USD och viss medvind från valutakurseffekter samt betydligt lägre kostnader, främst från patenttvisten. Jag är nöjd med att den finansiella utvecklingen är i linje med det vi kommunicerat under första halvåret 2023 och att vi går mot lönsamhet då vi räknar bort betydande engångskostnader. Därutöver ser vi en möjlighet att intäkter kan komma från affärsutveckling under andra halvåret då vi fortsätter se ett starkt intresse från potentiella partners för både våra utvecklingsprojekt och vår teknologi". 

För att läsa hela VD-ordet se bifogad PDF.

 

Kontaktpersoner för kvartals­rapporten
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Fredrik Järrsten, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: +46 18 780 88 00, +1 855 982 7658, E-mail: ir@orexo.com.

Presentation
Kl 15 samma dag som rapporten publiceras ­inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Fredrik Järrsten presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. 

För att delta i telefonkonferensen där frågor kan ställas muntligen:  
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007950
Vid registrering erhålls telefon nr och konferens id vilket ger access till eventet.

För att delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/orexo-q2-2023
Innan presentationen börjar kommer material finnas tillgängligt på Orexos hemsida, Investerare/­Rapporter/Audiocasts.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli, 2023, kl 8.