Orexo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Uppsala - 28 mars, 2023 – Orexos års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats och kan laddas ner på bolagets hemsida, www.orexo.se, där den också finns tillgänglig i enlighet med European Single Electronic Format (ESEF). En PDF av rapporten bifogas detta pressmeddelande.

 

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef: Genom färdigutvecklandet av OX124, och lanseringen av MODIA®, vässade vi vårt erbjudande för opioidberoende patienter. Vår stärkta position innebär att vi har goda möjligheter att dra nytta av avregleringen för läkare att behandla patienter vilket förväntas öka tillgången till vård. Inom vår R&D-verksamhet testades teknologiplattformen amorphOX® framgångs­rikt med både små och stora molekyler. Dessutom, och som en effekt av den svaga utvecklingen inom DTx, slogs affärsområdet samman med US Pharma i början av det nya året. Den nya organisationen förväntas ytterligare effektivisera kommersialiseringen av våra produkter på USA-marknaden”.

 

Sedan 2017 stöder Orexo FN Global Compact och deras principer samt mål för hållbar utveckling. I ett hållbart samhälle är hälsa och välmående avgörande, områden där Orexo gör störst avtryck i sitt hållbarhetsarbete. Under året togs viktiga steg framåt för att ytterligare stärka både det sociala och miljömässiga ansvarstagandet, vilket är avgörande för företagets lång­siktiga framgång och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. En fördjupad redogörelse av Orexos hållbarhetsarbete görs på sidorna 44-59.

 

För ytterligare information kontakta:

Orexo AB (publ.)

Lena Wange, IR & Communications Director

 

Tel: 018 780 88 00

 

E-mail: ir@orexo.com

 

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2022 uppgick till SEK 624 miljoner och antalet anställda till 126. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

 

Denna information är information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2023 kl. 14.45 CET.

Images
Annual Report 2022 sustainability report