Orexo AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Uppsala - 17 februari 2020.  Styrelsen för Orexo AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 11 april 2019, att införa ett återköpsprogram av stamaktier. Återköpen får omfatta högst 500 000 aktier. Återköp får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Bolaget innehar per dagens datum inga återköpta stamaktier men 842 971 återköpta C-aktier för att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagarna i vissa av bolagets incitamentsprogram. Det totala antalet utstående stamaktier i bolaget är 34 560 456. För det fall bolaget återköper det maximala antalet aktier enligt ovan kommer bolaget att inneha stamaktier motsvarande högst cirka 1,4 procent av bolagets utgivna stamaktier (samt inneha aktier motsvarande högst cirka 3,7 procent av bolagets samtliga utgivna aktier).

Återköp av aktier kan göras från dagen för detta pressmeddelande fram till den 15 april 2020 (dagen före årsstämman) och i övrigt i enlighet med gällande regelverk. Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna, vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med safe harbor-regleringen i marknadsmissbruksförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk) och kommissionens delegerade förordning (kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 av den 8 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller villkor tillämpliga på återköpsprogram och stabiliseringsåtgärder kommissionens delegerade förordning). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av Danske Bank som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från bolaget avseende tidpunkt för återköpen.

För mer information, kontakta

Orexo AB (publ)                    
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef                             
Tel: 018 780 88 00                                                             
E-post: ir@orexo.com                                                                                     

Lena Wange, IR och Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
E-post: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 128. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020, kl 8.00 CET.