Orexo delårsrapport kv 2 2019

Förbättrad fundamenta över hela linjen

Kv 2 2019 i korthet

  • Total nettoomsättning SEK 201,2 miljoner (199,7), en ökning med 0,8 procent och 19,1 procent exklusive ex US delmålsbetalning om SEK 30,8 miljoner i kv 2 2018
  • Zubsolv® US nettoomsättning SEK 184,4 miljoner (158,4), en ökning med 16,4 procent i SEK och 6,7 procent i lokal valuta
  • EBITDA SEK 60,4 miljoner (50,6), en ökning med 19,4 procent
  • US EBIT SEK 87,5 miljoner (55,5), en ökning med 57,6 procent
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 46,1 miljoner (39,0), vilket resulterade i likvida medel på SEK 697,0 miljoner (494,8)
  • Periodens resultat SEK 54,6 miljoner (50,1), en ökning med 9,0 procent

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Tecknat ett licens- och varuförsörjningsavtal för Zubsolv i Australien och Nya Zeeland med Mundipharma Pty Ltd.
  • SEK 32,5 miljoner (10 procent) av företagsobligationslånet kommer återbetalas i förtid i augusti 2019
SEK m, om inget annat anges  2019
apr-jun       
 
2018
apr-jun    
 
2019
jan-jun    
 
2018
jan-jun    
 
12 mån
jul 2018- 
jun 2019 
12 mån
jul 2017-
jun 2018 
 
Nettoomsättning totalt  201,2  199,7  375,5  339,4  819,2  696,7 
varav Zubsolv® US nettoomsättning  184,4  158,4  346,1  289,5  678,2  537,1 
Kostnader för sålda varor  -31,3  -37,6  -56,6  -86,0  -142,4  -168,4 
Operativa kostnader  -117,1  -116,7  -265,1  -229,9  -550,8  -433,7 
EBIT  52,8  45,4  53,8  23,5  126,0  94,5 
Rörelsemarginal %  26,2  22,7  14,3  6,9  15,4  13,6 
US EBIT  87,5  55,5  159,4  80,8  276,7  132,4 
US Rörelsemarginal %  47,4  35,0  46,1  27,9  40,8  24,6 
EBITDA  60,4  50,6  72,3  33,7  155,0  115,2 
Resultat per aktie, före utspädning, SEK    1,54  1,45  1,93  0,70  5,1  2,29 
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK    1,51  1,45  1,90  0,70  5,0  2,28 
Kassaflöde från löpande verksamhet  46,1  39,0  97,1  144,9  193,3  214,6 
Likvida medel  697,0  494,8  697,0  494,8  697,0  494,8 

Om inget annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen, och siffror som anges avser det aktuella kvartalet medan siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2018.

Stark fundamenta driver på affärsutveckling och framsteg i pipeline

Efter ett starkt första kvartal, gläder det mig att kunna rapportera att även andra kvartalet följer i samma spår. Zubsolv® fortsätter vara den viktigaste drivkraften för bolagets starka finansiella utveckling och rekordhöga lönsamhet. Vår huvudprodukt visar återigen på stabilitet på en marknad som präglas av ökad konkurrens och med ett ökat resultatbidrag från vår amerikanska verksamhet kan vi öka fokus på att utöka vår portfölj med utvecklingsprojekt och produkter.

Stärkt finansiell utveckling – EBITDA SEK 60.4 miljoner
Det andra kvartalet är det första på flera år med låga legala kostnader, vilket gör att tillväxten i försäljningen och den ökade effektiviseringen nu fullt ut reflekteras i resultatet och i bolaget sunda finanser. Finansiellt är kvartalet det starkaste någonsin, om vi bortser från delmålsbetalningar. Tittar vi enbart på den finansiella utvecklingen för vår amerikanska verksamhet så uppgick EBIT till 47 procent och bidrog till koncernens lönsamhet med SEK 87,5 miljoner (USD 9,2 miljoner), en betydlig förbättring i SEK på 58 procent från föregående år. Med en kassa på SEK 697 miljoner är vårt huvudfokus att utöka vår pipeline och att hitta kommersiellt attraktiva produkter som kan driva framtida tillväxt.

Ökad takt inom affärsutveckling
Idag är Orexo i en stark position för att delta i aktiviteter som rör partnerskap och nya affärsmöjligheter. Detta tack vare vår kommersiella plattform i USA, vår lönsamma verksamhet med ett starkt patentskydd för Zubsolv och en stark kassaposition. För att säkerställa vår långsiktiga tillväxt är vi inne i flera diskussioner om partnerskap och nya affärsmöjligheter, och inom opioidberoende och dess närliggande behandlingsområden märker vi av att allt fler vill samarbeta med oss. Om vi kommer överens, räknar vi med att kunna presentera det första samarbetet under andra halvåret 2019.

Framsteg i pipeline
Våra tre mest långtgående projekt fortsätter att utvecklas enligt plan. Nästa viktiga milstolpe är när OX338 (sublingual formulering med ketorolak för behandling av smärta) påbörjar fas 1 studier, vilket planeras ske i kv 4 2019. För OX338, OX124 och OX125 känner vi oss trygga med riskprofilen i de kliniska utvecklingsprogrammen och fortsätter nu att arbeta med att förbereda deras kommersialisering för att kunna realisera deras fulla potential. Från ett externt utvecklingsperspektiv, gläder det mig att vår partner Gesynta Pharma AB, gör framsteg med OX-MPI som avancerat i klinisk fas 1 studier.

Marknadsdynamik - prissubvention är nyckeln
Trenden på marknaden är just nu att erbjuda fler talternativ till patienterna. Detta skulle gynna Orexo i det snabbväxande publika segmentet där Zubsolv i nuläget har färre prissubventionsavtal. Samtidigt innebär det också en risk att konkurrensen ökar när det gäller att teckna och behålla exklusiva avtal för Zubsolv. Vi förväntar oss att United Health Group kommer börja prissubventionera generika senare i år, men att Zubsolv behåller sin position som ett rekommenderat läkemedel på deras lista och att prissubvention förblir oförändrad. Vi har nyligen sett en liknande förändring hos Humana, där vi förlorat några procentenheter i marknadsandel men där vår försäljning mätt i volym varit fortsatt stabil och i jämförelse med kv 1 2019 har efterfrågan ökat med 3 procent, trots ökad konkurrens från generika. Detta visar vår konkurrensfördel när patienter och läkare är medvetna om Zubsolvs fördelar i jämförelse med generika.

Sammanfattning och utblick
Vi är på rätt väg för att 2019, finansiellt och operativt, blir det starkaste året någonsin. Zubsolv fortsätter vara en viktig drivkraft för verksamhetens tillväxt och ledningens intention är att bygga vidare på dessa framgångar för att säkerställa långsiktig tillväxt. Därför ska vi fortsätta att utöka vår portfölj av utvecklingsprojekt och produkter för att kunna erbjuda förstklassiga behandlingsalternativ där de som mest behövs.

Uppsala, 11 juli, 2019

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo EVP och CFO eller Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com

Presentation
Kl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten.
Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00.
För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2019
Telefon: SE: +46 8 50 55 8350 UK: +44 33 33 00 9031 US: +1 83 35 26 8380
Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli, 2019, kl 8.00 CET.