Orexo delårsrapport kv 2 2017

Finansiell översikt kv 2 2017

 • Nettoomsättning SEK 159,1 miljoner (188,2)
 • Zubsolv® US nettoomsättning SEK 124,1 miljoner (112,8)
 • EBIT SEK 9,8 miljoner (12,1)
 • EBITDA SEK 15,0 miljoner (17,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,09/0,09 (0,14/0,14)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet SEK 48,7 miljoner (20,0)
 • Likvida medel SEK 294,3 miljoner (252,9)
 • Förväntning om ett positivt EBITDA för helåret 2017 bekräftas

Övriga höjdpunkter kv 2 2017

 • Orexos partner AstraZeneca tog OX-CLI in i klinisk studie vilket resulterade i en delmålsbetalning på SEK 21,8 miljoner (USD 2,5 miljoner)
 • Baserat på positiv data har ett nytt projekt, OX382 oral formulering, adderats till pipeline

Finansiell översikt ack 2017

 • Nettoomsättning SEK 286,4 miljoner (339,2)
 • Zubsolv US nettoomsättning SEK 238,2 miljoner (211,2)
 • EBIT SEK -13,6 miljoner (-14,1)
 • EBITDA SEK -3,2 miljoner (-2,3)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,91/-0,91 (-0,85/-0,85)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet SEK 76,9 miljoner (42,5)

VD-kommentar

Fortsatt stark resultatutveckling

Ett av de viktiga målen för 2017 är att fortsätta vara ett lönsamt bolag och upprätthålla vår starka finansiella position. Det gläder mig att andra kvartalet visar att vi utvecklas enligt plan. Framför allt fortsätter vår amerikanska verksamhet förbättras, där Zubsolv® US nettoförsäljning visar på en tvåsiffrig tillväxt (10 procent) mot föregående år vilket bidragit till både ett positivt resultat och kassaflöde på koncernnivå.

Att utveckla vår pipeline är för mig ett annat viktigt mål för året. Därför är det glädjande att vår pipeline, under kvartalet, gjort betydande framsteg. Som ett resultat i arbetet med att utveckla nästa generations Drug Delivery teknologier har vi nu påbörjad ett specifikt projekt, OX382, vilket är en innovativ oral formulering. OX382 har tagit steget in i sen preklinisk fas och är redo för kliniska fas 1 studier inom sex till nio månader. Dessutom är det uppmuntrande att OX-CLI projektet, vilket leds av vår partner AstraZeneca, utvecklats in i klinisk fas 1. Vår pipeline har nu projekt som sträcker sig från explorativ fas till registreringsfas och består av sex lovande projekt som utvecklas internt eller tillsammans med partners. I sin helhet innebär det en potential i form av delmålsbetalningar och royaltyintäkter i takt med projektens utveckling men även framtida produkter som kan kommersialiseras av vår amerikanska verksamhet.

Den amerikanska marknaden för vår huvudprodukt Zubsolv fortsätter visa stark tillväxt men är också utmanande då största delen av tillväxten gynnat Public segmentet. Eftersom Zubsolv för närvarande har begränsad prissubvention i Public segmentet, inom flera av de växande regionerna, är det en utmaning att behålla den totala marknadsandelen. I områden där Zubsolv är prissubventionerat och där vi har täckning av säljkåren fortsätter däremot Zubsolv ta marknadsandelar och volym. Under de här marknads-förutsättningarna uppskattar jag att vi klarat av att öka nettoförsäljningen över åren och att öka volymen, men vi måste, och är fullt fokuserade, på att förbättra våra möjligheter att konkurrera i det snabbt växande Public segmentet.

Den kritiska framgångsfaktorn för att konkurrera i Public segmentet är priset. Följaktligen har vi ökat investeringarna i arbetet med att öka prissubventionen och justerat vår övergripande marknadsföringsmix för att optimera balansen mellan tillväxt och lönsamhet. För att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften blir effektiviteten i vår varuförsörjningskedja för 2018 och framåt en framgångsfaktor. Applicerar vi de förväntade framtida tillverkningskostnaderna för Zubsolv på 2016 års resultat skulle vinsten mer än fördubblats.

Fortsätter jag blicka framåt känner jag mig trygg med att arbetet med att öka prissubventionen för Zubsolv kommer börja ge resultat. De flesta av de läkemedelslistor vi befinner oss på idag har meddelat status för 2018 och hittills har inga försämringar annonserats avseende Zubsolvs prissubvention och vi har tecknat några nya kontrakt som medför förbättrad prissubvention från början av 2018. Dessutom gör vi framsteg i pågående förhandlingar vilket ytterligare kan öka möjligheten att ta del av tillväxten som kännetecknar vår huvudmarknad. Resan att utveckla ett växande lönsamt läkemedelsbolag har precis börjat och med en stark finansiell plattform ska vi fortsätta arbetet med att utveckla Orexo. Stark resultatutveckling, positiva tecken vad gäller prissubvention i USA för 2018 och framgångar i vår pipeline visar på att vi utvecklas i rätt riktning.

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef  Henrik Juuel, EVP och CFO 
Tel 018 780 88 00  Tel 018 780 88 00 
Email ir@orexo.com  Email ir@orexo.com 
Presentation  
Kl 14, samma dag som rapporten publiceras, inbjuds   analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en   web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar   rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i   förhand till ir@orexo.com senast kl 11. För att   delta vänligen se nedan. Internet: http://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2017. Telefon: (SE) 08 8 566 426 92,   (UK) +44 20 300 89 807 eller (USA) +1 855 831 5945. En timma innan audiocasten finns   presentationsmaterialet tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017, kl 8.00 CET.