Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 6 april 2017

Uppsala - 6 april, 2017

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Orexo AB (publ) den 6 april 2017 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Raymond Hill, Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, Michael Shalmi, David Colpman och Kirsten Detrick. Martin Nicklasson omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till 2.100.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 300.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller 200.000 kronor och 100.000 kronor fördelas till övriga ledamöter, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att arvode till styrelseledamot efter överenskommelse med Orexo ska få faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för Orexo åstadkoms.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2018 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016. Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2016 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital, breddning av ägarkretsen eller användas inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda i Orexo-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan samt presentation från verkställande direktörens anförande från årsstämman finns tillgängliga på Orexos hemsida, www.orexo.se.

För mer information vänligen kontakta:


Orexo AB (publ)
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Henrik Juuel, EVP och CFO
tel: 018 780 88 00 tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl 18.30 CET.