Orexo utser valberedning och offentliggör finansiell kalender 2016/2017

Uppsala, den 29 september 2016 - Inför årsstämman 2017 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 45 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Kasim Kutay, Novo A/S, tillika valberedningens ordförande
  • Björn Odlander, HealthCap
  • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
  • Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e‑post till ir@orexo.com (rubricera e-post ” Till Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 10 februari 2017.

Orexos årsstämma 2017 kommer hållas torsdagen den 6 april 2017 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2017 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2017”) senast den 24 februari 2017.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport januari – september 2016 20 oktober 2016, kl 8.00 CET
Bokslutskommuniké 2016 26 januari 2017, kl 8.00 CET
Årsredovisningen offentliggörs Vecka 12, 2017
Årsstämma 2017 6 april 2017, kl 16.00 CET
Delårsrapport januari – mars 2017 20 april 2017, kl 8.00 CET
Delårsrapport januari – juni 2017 11 juli 2017, kl 8.00 CET
Delårsrapport januari – september 2017 19 oktober 2017, kl 8.00 CET

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ)
Henrik Juuel, vVD och CFO Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
email: ir@orexo.com email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen patentskyddade produkt Zubsolv® för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i Uppsala.

Mer information om Orexo, se vänligen www.orexo.se eller följ oss på Twitter eller LinkedIn. För ytterligare information om Zubsolv i USA, vänligen se www.zubsolv.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september, 2016, kl 18:00 CET.