Delårsrapport januari-mars 2016

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2015.

Orexo rapporterar positivt kassaflöde för kvartalet

Första kvartalet 2016

  • Nettoomsättning 151,0 (149,0) MSEK.
  • Zubsolv® nettoomsättning 98,4 (94,5) MSEK.
  • Resultat efter skatt -34,5 (-15,5) MSEK.
  • Resultat per aktie -1,0 (-0,45) SEK.
  • Kassaflödet från löpande verksamhet 22,5 (6,5) MSEK.
  • Likvida medel 233,0 (289,3) MSEK.
  • AstraZeneca förvärvade alla rättigheter till Orexos OX-CLI projekt för 5 MUSD. I avtalet ingår också möjliga framtida royalties och delmålsbetalningar.

MSEK 2016 2015 2015
jan-mars jan-mars jan-dec
Nettoomsättning 151,0 149,0 643,3
Intäkter från lanserade produkter 110,2 149,0 643,3
EBIT -26,2 -8,1 -169,0
EBITDA -19,4 -5,1 -88,3
Resultat efter skatt -34,5 -15,5 -198,0
Resultat per aktie, SEK -1,0 -0,45 -5,74
Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,5 6,5 -102,2
Likvida medel 233,0 289,3 198,1

Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen och CFO Henrik Juuel presenterar rapporten den 21 april 2016, kl 14.00.
Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan. 
Internet:
http://financialhearings.nu/?160421/orexo
Telefon:
08-566 426 62 (SE), +44 20 300 898 04 (UK), +1 646 502 5116 (USA)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, CEO eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tfn 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

VD-kommentar

Det är med glädje jag kan rapportera ett positivt kassaflöde från verksamheten under första kvartalet 2016, trots förlusten av CVS Caremark. Då är inte AstraZenecas betalning för rättigheterna till OX-CLI på 5 MUSD inräknad utan den betalningen påverkar kassaflödet i andra kvartalet. Det är även uppmuntrande att se att mängden milligram av Zubsolv® som skrevs ut under mars ökade med 7 procent i jämförelse med januari. På årlig basis ökade nettoförsäljningen för Zubsolv, efter justering av förändringar i varulagret, med 15 procent i jämförelse med första kvartalet, 2015. Förbättringen i nettoförsäljning är drivet av en mer gynnsam relation mellan brutto- och nettoförsäljning, prisökningen som vi informerade om i januari och av att värdet av varje utskrivet recept ökat på grund av högre genomsnittliga dosstyrkor. Lanseringen av våra tre nya styrkor under 2015 har bidragit till att den genomsnittliga mängden milligram per recept ökat.

Det har varit stort fokus under kvartalet på det omfattande arbete som lagts ned på federal nivå i USA vad gäller att förbättra tillgången till behandling av opiatberoende, exempelvis genom Zubsolv. Kommittén (HELP) i Senaten som ansvarar för att förbättra behandlingen av opiatberoende lade fram ett lagförslag om att öka antalet patienter som en läkare får behandla från 100 till 500. Kort därefter föreslog det amerikanska hälsodepartementet (HHS) nya regler för att öka antalet patienter från 100 till 200. Dessutom är Representanthuset i färd med att föreslå en lagstiftning för att höja taket till 450. Samtliga förslag är fortfarande under diskussion, men det är tydligt att frågan inte längre är om tillgången till behandling ska förbättras, utan hur och när. Detta kommer ha positiva effekter för våra möjligheter att fortsätta öka antalet behandlade patienter, Zubsolvs försäljning och marknadsandelen. Efter några års erfarenhet av marknaden är det tydligt att Zubsolv har större framgång med nya patienter än att ta över patienter som redan står på behandling. Förbättrad tillgång till behandling kommer därför få positiva effekter för Zubsolv och Orexo.

Vi fortsätter ha en positiv syn på utvecklingen för Orexo och Zubsolv under 2016 och framåt. Förstärkt av den positiva försäljningstrenden, exklusive CVS Caremark, förväntade förbättringar i patienters tillgång till behandling i USA samt goda framsteg i avtalsförhandlingarna med en partner för Zubsolv utanför USA. Vi räknar med att slutföra förhandlingarna under andra kvartalet. Samtidigt är vi medvetna om behovet av att visa på finansiell styrka och förbättringar i lönsamheten. Vi utvärderar ständigt om våra resurser är optimalt fördelade och utifrån nuvarande marknadsförutsättningar förväntar vi oss lägre rörelsekostnader under 2016 i jämförelse med 2015. När vi vet vilket genomslag de positiva förändringarna, på amerikansk federal nivå, får på marknaden kommer vi göra en analys av investeringsnivån för att säkerställa att vi är rätt positionerade för att fullt ut kunna dra nytta av de nya möjligheterna.

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.