Delårsrapport januari-juni 2015

Om inget annat anges I denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2014.

Fortsatt tillväxt för Zubsolv® i det lönsamma kommersiella segmentet – drivet av utökad säljkår och förbättrade avtal med försäkringsbolagen

Andra kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 126,5 (117,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -84,6 (-50,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,46 (-1,58) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,6 (-228,2) MSEK.
 • Orexo avyttrade dotterbolaget Kibion; den kortsiktiga nettoeffekten på EBIT uppgick till -5,3 MSEK.
 • FDA godkänner en medium tablettstyrka (2,9 mg/0,71 mg) av Zubsolv.
 • Orexo förlikades med Mylan i en tvist angående patentintrång avseende Edluar®.

Första halvåret 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 275,5 (219,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -100,1 (-71,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,91 (-2,24) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29,0 (-328,0) MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 282,1 (110,6) MSEK.
 • Orexo breddade produktsortimentet för Zubsolv genom lanseringen av Zubsolv 8,6 mg/2,1 mg.
 • Orexo meddelade ett nytt godkänt patent i USA.
 • Orexo stämde Actavis för patentintrång avseende Abstral® i USA.
 • Nya kliniska data bekräftar att Zubsolv tolereras bra och är effektivt för underhållsbehandling av opiatberoende samt leder till förbättrad produktivitet.
   
MSEK 2015 2014 2015 2014 2014
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning 126,5 117,3 275,5 219,1 570,3
EBIT -77,3 -38,4 -85,4 -54,7 -25,0
EBITDA -74,2 -35,9 -79,3 -49,8 -12.5
Resultat efter skatt -84,6 -50,2 -100,1 -71,4 -56,6
Resultat per aktie, SEK -2,46 -1,58 -2,91 -2,24 -1,73
Kassaflöde från den löpande verksamheten -35,6 -228,2 -29,0 -328,0 -487,3
Likvida medel 282,1 110,6 282,1 110,6 284,5

 
Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen och finanschef Henrik Juuel presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 14.00 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan.
Internet: http://financialhearings.nu/150710/orexo/
Telefon: 08 566 427 01 (SE), +44 20 342 814 00 (UK) eller +1 855 831 5945 (USA).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tel: 018 780 88 00, E-mail: ir@orexo.com

 
VD-kommentar

En viktig del i vår affärsstrategi i USA är att få till exklusiva avtal med betalarna inom strategiskt utvalda regioner för Zubsolv® och kontinuerligt öka antalet förskrivare och patienter som utnyttjar behandlingens fördelar. Bevisen på att strategin ger resultat är exempelvis ett ökat antal, mer än 1 100, nya läkare som förskriver Zubsolv under första halvåret 2015 och en ökad marknadsandel inom det kommersiella segmentet Commercial (privata försäkringsbolag) med 1,3 procentenhetertill 8,6 procent. I det kommersiella segmentet hade Zubsolv en tillväxt på 20 procent i antal Zubsolv-recept från december till juni1. Vi är dock inte nöjda med den takt nya förskrivare börjar att använda Zubsolv i deras kliniska praxis. Vi fortsätter därför med att flytta fram våra positioner i våra förhandlingar med amerikanska betalare och vi är övertygade om att nya avtal inom kort kommer att tecknas med aktörer inom de offentliga försäkringsprogrammen i regioner viktiga för Zubsolv. Dessa avtal gör det möjligt för Zubsolv att få en prioriterad, och kanske exklusiv, ställning inom sin produktkategori i utvalda regioner under andra halvåret 2015 och första halvåret 2016 och samtidigt också underlätta för patienter i privata försäkringsbolag att få Zubsolv-behandling.

Totalmarknaden i USA för Zubsolv var i stort sett oförändrad under andra kvartalet. De totala marknadsandelarna förändrades bara marginellt mellan de konkurrerande produkterna, men vi har sett en del förändringar mellan de olika kategorierna av betalare. Sålunda har Zubsolv ökat med ungefär en halv procent i segmentet Commercial, medan den totala marknadsandelen ligger kvar på samma nivå, ungefär 6 procent[1], beroende på en minskning inom segmenten Cash och Public. Den återkoppling som vi får från läkare som har börjat förskriva Zubsolv är uppmuntrande, speciellt för gruppen patienter som inte tidigare har behandlats, som visar sig uppskatta effekten av och bekvämligheten med Zubsolv. Men det finns en tröghet hos nuvarande patienter och läkare att vilja byta till en ny produkt med högre biotillgänglighet och andra tablettstyrkor jämfört med den nuvarande behandlingen. För att ta itu med denna tröghet hos läkarna som inte förskriver Zubsolv har vi utökat vår säljstyrka för att kunna träffa fler förskrivare och öka mötesfrekvensen. Vi genomförde även förändringar i ledningen för försäljningsorganisationen under kvartalet för att ytterligare påskynda Zubsolv-försäljningen och initierade en strategi som går ut på att utvalda högpresterande individer i vår säljstyrka anställs i Orexo. Vi bedömer att dessa förändringar kommer att ytterligare öka vår flexibilitet och vårt fokus redan detta år, och samtidigt öka vår förmåga att behålla våra mest framgångsrika kommersiella medarbetare i USA.

Även om vårt primära fokus är kommersialiseringen av Zubsolv i USA, så har dialogen med potentiella partners för Zubsolv utanför USA och för OX51 framskridit bra. Vi kommer att inleda förhandlingar under sommaren med ett flertal potentiella partners för båda produkterna.

Andra kvartalet levde inte upp till våra ambitioner att kontinuerligt öka Zubsolvs marknadsandel. Men nya förbättrade avtal med betalare, en utvidgad säljstyrka, lanseringen av två nya tablettstyrkor och ett förväntat godkännande av indikationen för initiering av behandling för opiatberoende; allt detta tillsammans med vårt engagemang för att göra Zubsolv tillgängligt för fler patienter och därmed hjälpa dem i deras kamp mot opiatberoende gör att jag och mina medarbetare är övertygade om att vi kommer att göra goda framsteg under andra halvåret 2015.

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef


[1] IMS veckostatistik

 
Notera

Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2015, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.