Delårsrapport januari-mars 2015

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2014.

Fortsatt försäljningsökning och positivt kassaflöde under första kvartalet. Utökningen av dosstyrkor av Zubsolv® fortsätter.

Första kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 149,0 (101,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,5 (-21,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,66) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamhet var positivt och uppgick till 6,5 (-99,7) MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 289,3 (30,7) MSEK.
 • Orexo breddade produktsortimentet för Zubsolv genom lanseringen av Zubsolv 8,6 mg.
 • FDA mottog ansökan för 2,9 mg-dosen av Zubsolv.
 • Orexo meddelade listning av ett nytt godkänt patent i USA.
 • Orexo stämde Actavis för patentintrång avseende Abstral i USA.

Efter periodens utgång

 • David Colpman valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 15 april 2015.
 • Nya kliniska data bekräftar att Zubsolv tolereras bra och är effektivt för behandling av opiatberoende samt leder till förbättrad arbetsproduktivitet.

MSEK 2015 2014 2014
jan-mars jan-mars jan-dec
Nettoomsättning 149,0 101,9 570,3
Intäkter från lanserade produkter 149,0 101,9 568,6
EBIT -8,1 -16,2 -25,0
EBITDA -5,1 -13,7 -12,5
Resultat efter skatt -15,5 -21,1 -56,6
Resultat per aktie, SEK -0,45 -0,66 -1,73
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,5 -99,7 -487,3
Likvida medel 289,3 30,7 284,5

  
Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen och finanschef Henrik Juuel presenterar rapporten den 23 april 2015 kl 14.00. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan.
Internet: http://financialhearings.nu/150423/orexo/
Telefon:
08-566 426 65 (SE), +44 20 342 814 02 (UK), +1 855 753 22 35 (USA)
    
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, CEO eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tfn 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

     
VD-kommentar

Under första kvartalet noterade vi en fortsatt ökning av efterfrågan på Zubsolv® och att marknadsandelen ökade med 0,4 procentenheter från 5,73 till 6,13 procent[1], baserat på rullande fyra-veckors siffror av dagliga doser. Om man studerar siffrorna lite mer i detalj ser man att förflyttningar mellan olika försäkringsprogram i början av året lett till att vi tappat 0,3 procentenheter av vår marknadsandel från minskning i antal opiatberoende patienter hos WellCare. Detta har kompenserats av en ökad marknadsandel hos United Health Group, ett exklusivt avtal med Independent Health Associates (Buffalo, NY) samt ökade marknadsandelar hos ESI och CVS Caremark, vilka är de två största aktörerna.

Vi nådde under första kvartalet ett positivt kassaflöde och har stärkt vår finansiella ställning ytterligare.
Säkerställandet av vårt framtida kassaflöde är emellertid starkt beroende av våra beslut att investera i ytterligare utveckling och kommersialisering av Zubsolv. Vi kommer att initiera en klinisk studie och för att ytterligare driva och säkra försäljnings- och marknadsandelen i USA, fortsätter vi under 2015 att investera i en kontrollerad expansion av säljstyrkan.

I mars lanserade vi vår första Zubsolv-tablett med en ny högre styrka (8,6 mg/2,1 mg buprenorfin/naloxon). Detta är den första av flera nya styrkor av Zubsolv som vi planerar att lansera under året. Under första kvartalet tog FDA emot vår ansökan angående styrkan 2,9 mg/0,8 mg buprenorfin/naloxon, och vi räknar med att den kommer att godkännas under tredje kvartalet och kommer att lanseras tillsammans med den sedan tidigare godkända styrkan 11,4 mg/2,9 mg buprenorfin/naloxon. Vi slutförde också vår kliniska studie OX219-008 som tillsammans med den tidigare ISTART-studien bekräftar att säkerhet, tolerans och effekt är jämförbara med vår största konkurrent, och att patienterna starkt föredrar Zubsolv.

Ett viktigt fokus för Orexo är att fortsätta bredda basen av förskrivare. Vår marknadsandel bland våra 4 800 förskrivare har ökat, och uppgick vid slutet av kvartalet till mer än 11 procent. Inom alla de exklusiva avtal vi tecknat har vi noterat att de berörda förskrivarna börjat förskriva även till andra patienter. Exempelvis har förskrivningen av Zubsolv inom WellCare-områden till patienter utan WellCare-försäkring fördubblats efter att det exklusiva avtalet med WellCare trädde i kraft den 1 november 2014. För att ytterligare bredda basen av förskrivare fortsätter vi att selektivt öka vår säljstyrka, i takt med att vi får prissubventioner från ytterligare betalare, vilket gör det möjligt att nå fler förskrivare. Vi fortsätter arbeta för förbättrade prissubventioner och räknar med att teckna ett antal ytterligare avtal under andra halvåret 2015.

Vi har inlett arbetet med att hitta en partner för Zubsolv utanför USA och en partner för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av OX51. Vi har fått signaler som visar att intresset för båda dessa produkter är stort hos både regionala och globala läkemedelsbolag. Vi räknar med att i slutet av året ha valt en partner för åtminstone en av dessa produkter.

Jag och mina medarbetare i Orexo fortsätter att med stort engagemang arbeta för att Zubsolv ska fortsätta att ta marknadsandelar och bli tillgängligt för fler patienter, som därmed kan få hjälp i sin kamp mot opiatberoendet.

Nikolaj Sørensen
VD och koncernchef

[1] Wolter Kluwer/www.redeye.se

   
Notera

Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.