Orexo erhåller delmålsersättning på 5 miljoner GBP för Abstral® i Europa och Zubsolv® fortsätter den positiva försäljningsutvecklingen i USA

Uppsala, den 17 december 2014 – Den årliga försäljningen av Abstral i Europa har nått 60 MEUR under 2014, vilket genererar en delmålsersättning på 5 MGBP (cirka 60 MSEK) till Orexo AB (”Orexo”) från den kommersiella partnern i Europa, ProStrakan Group plc (”ProStrakan).

Enligt avtalet med ProStrakan från juni 2012 för Abstral i Europa, erhåller Orexo en fast och ovillkorad royaltybetalning på 55 MGBP, en rörlig royaltybetalning på årlig försäljning överstigande 42,5 MEUR och delmålsbetalningar på upp till 10 MGBP. Nivån för rörlig ersättning nåddes under tredje kvartalet och Orexo kommer att erhålla royalty för all försäljning av Abstral i Europa under fjärde kvartalet. Fast och ovillkorad royalty kommer att uppgå till 174 MSEK för helåret. Denna fasta royalty är en periodisering av den sista fasta utbetalningen avseende avtalet med Prostrakan. Dessa fasta royaltybelopp kommer att vara fullt redovisade i resultaträkningen i maj 2015. Eftersom dessa betalningar redan tidigare erhållits har de ingen inverkan på kassaflödet.

”Jag är mycket nöjd att vår partner ProStrakan fortsätter sin framgångsrika försäljning av Abstral i Europa. Den fortsatta utvecklingen av Abstral i Europa är ett tydligt bevis på att patienter och läkare föredrar de egenskaper som Orexos sublinguala produkter erbjuder. Abstrals utveckling möjliggör för Orexo att fortsätta investera i kommersialiseringen och utvecklingen av Zubsolv och därmed förstärka den positiva utvecklingen för produkten och den övergripande marknaden för behandling av opiatberoende”, konstaterar Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB.

Efterfrågan och marknadsandelen för Zubsolv fortsätter att utvecklas positivt. Under de senaste fyra veckorna nådde Zubsolv en marknadsandel på 5,6% gällande dagliga doser, jämfört med 4,2% under sista månaden av det tredje kvartalet. Tillväxten under fjärde kvartalet förklaras till lika delar av det exklusiva avtalet med WellCare, en av betalarna inom Managed Medicaid, och tillväxten från ökad efterfrågan från patienter med privata försäkringar och patienter som betalar själva. Exklusiva avtal förknippas med högre rabatter och har på kort sikt en negativ effekt på relationen mellan brutto- och nettointäkter, men har en positiv effekt på tillväxten i de mer lönsamma icke-exklusiva affärssegmenten.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88, E-post: ir@orexo.com

Henrik Juuel, EVP/Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, E-post: ir@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på den amerikanska marknadsplatsen OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo och Zubsolv finns på www.orexo.se och www.zubsolv.com.

Om Abstral
Abstral är den ledande snabbverkande fentanylprodukten i EU avsedd för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Abstral baseras på Orexos egna sublinguala (under tungan) drug delivery-teknologi. Efter produktutvecklingen utlicensierades Abstral till Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd och deras europeiska dotterbolag ProStrakan Group plc, som fortsatt har rättigheterna inom EU och Japan, medan Galena Biopharma Inc har rättigheterna för Abstral i USA.

Mer information om Abstral finns på www.abstral.com.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2014 kl 08.45.