Orexo utser valberedning och offentliggör finansiell kalender 2014/2015

Inför årsstämman 2015 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 45 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman lägga fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning, ingår:

  • Eivind Kolding, Novo A/S, tillika valberedningens ordförande
  • Björn Odlander, HealthCap
  • Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP)
  • Martin Nicklasson, styrelseordförande i Orexo

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2015 samt på bolagets hemsida, www.orexo.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e‑post till beata.augenblick@orexo.com (rubricera e-post ”Till Valberedningen”) eller brev till ”Orexos Valberedning”, Orexo AB, Box 303, 751 05 Uppsala, senast den 13 februari 2015.

Årsstämman 2015 i Orexo kommer att hållas onsdagen den 15 april 2015 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2015 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2015”) senast den 4 mars 2015.

Kommande informationstillfällen från Orexo:

Delårsrapport januari – september 2014 22 oktober 2014
Bokslutskommuniké 2014 29 januari 2015
Årsredovisningen offentliggörs Vecka 13, 2015
Årsstämma 2015 15 april 2015, kl 16.00
Delårsrapport januari – mars 2015 23 april 2015
Delårsrapport januari – juni 2015 10 juli 2015
Delårsrapport januari – september 2015 22 oktober 2015

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer eller Beata Augenblick, Investor Relations
Tel: 018-780 88 00, E-post:
ir@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på den amerikanska marknadsplatsen OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.