Orexo stärker sitt kommersiella fokus och ökar effektiviteten

Uppsala – den 20 augusti, 2014 – Orexo AB (publ) meddelar att bolaget tar ytterligare steg för att stärka sitt kommersiella fokus och öka verksamhetens effektivitet. Försäljningen av Zubsolv® fortsätter att utvecklas positivt. Under de senaste fyra veckorna ökade försäljningsvolymen (antal tabletter) med 64 procent jämfört med andra kvartalets sista månad. Marknadsandelen i volym ökade från 2,3 procent under juni till 3,9 procent under första veckan av augusti. Den positiva försäljningsutvecklingen drivs främst av förbättrade prissubventioner, i synnerhet genom det exklusiva avtalet med UnitedHealth Group.

Glädjande är också att prissubventionerna fortsätter att förbättras. Från och med den 1 januari 2015 kommer den största privata försäkringsgivaren, PBM Express Script (ESI), att placera Zubsolv på sin lista över prioriterade läkemedel. Dessutom förbättrar många offentliga försäkringsgivare sina subventioner av Zubsolv i flera stora delstater som Michigan, Texas och Kalifornien. De förbättrade subventionerna har medverkat till att sedan den 1 juli har ytterligare 991 läkare skrivit ut Zubsolv för första gången, vilket ökat marknadsandelen i flera försäljningsdistrikt. De senaste fyra veckorna har försäljningen av Zubsolv utvecklats positivt med tvåsiffrig tillväxt i antal recept inom alla patientkategorier, utom FFS Medicaid som står för cirka 10 procent av marknaden. För patienter med privata försäkringar har Zubsolv en marknadsandel på över 5 procent i två tredjedelar av försäljningsdistrikten och över 10 procent i flera försäljningsdistrikt.

Som nästa steg för att förbättra verksamhetens effektivitet har Orexo beslutat att förlägga all tillverkning av Zubsolv till våra partners i USA, och samtidigt effektivisera verksamheten i Uppsala. Anläggningen i Uppsala kommer att fokusera på utveckling av nya produkter, vidareutveckling av befintliga produkter, ansvara för globala inköp och extern tillverkning samt fortsatt fungera som globalt huvudkontor för Orexo AB. Dessutom förändrar Orexo verksamhetsmodellen inom forskning och utveckling för att öka flexibiliteten och förbättra förmågan att utveckla nya produkter och vidareutveckla de befintliga. Sammantaget kan förändringarna leda till att ungefär 15 tjänster blir övertaliga vid anläggningen i Uppsala. Omstruktureringen av den svenska verksamheten beräknas vara slutförd under fjärde kvartalet 2014 och kommer att medföra omstruktureringskostnader på cirka 7 MSEK under samma kvartal. Den årliga besparingen till följd av omstruktureringen beräknas uppgå till ungefär 10-15 MSEK, och de positiva effekterna kommer att börja märkas redan under första kvartalet 2015.

“Under det senaste året har Orexo framgångsrikt etablerat kommersiell verksamhet i USA, och fokus har legat helt på lanseringen av Zubsolv. Vi är nöjda med försäljningsökningen under sommaren och mycket nöjda med de fortsatta förbättringarna av prissubventionerna. Nu har tiden kommit till att säkerställa att vi har en optimal verksamhetsmodell för framtiden, med det fokus och den flexibilitet som krävs för att utveckla nästa generation av Zubsolv, och andra nya produkter. Den nya verksamhetsmodellen kommer att bygga mer på externa partnerskap för att säkerställa att vår framstående och bevisat framgångsrika interna utvecklingsavdelning kompletteras med ledande internationell expertis. Denna viktiga förändring innebär att vi snabbare kan anpassa våra utvecklingsresurser och ökar vår förmåga att utveckla nya produkter”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef i Orexo.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef

Tel: 0703-50 78 88, E-post: ir@orexo.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på den amerikanska marknadsplatsen OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2014, kl 11.00.