Delårsrapport januari-juni 2014

Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2013.

Positiva resultat från kliniska studier med Zubsolv®

Andra kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 117,3 (69,0) MSEK. Intäkter från lanserade produkter, exklusive delmålsbetalningar, uppgick till 115,6 (68,6) MSEK. Redovisningen av försäljningsintäkter för Zubsolv förändrades under andra kvartalet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -50,2 (-115,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,58 (-4,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -228,2 (84,4) MSEK.
 • Orexo emitterade och noterade ett obligationslån om 500 MSEK.
 • inVentiv Health valdes som ny partner för kommersialiseringen av Zubsolv i USA.
 • Positiva resultat från två kliniska fas 3 studier som utvärderat Zubsolv för initiering av underhållsbehandling med buprenorfin.
 • Klinisk studie visade att Zubsolv (buprenorfin/naloxon sublingual tablett) är lika effektiv som Suboxone® film för behandling av opiatberoende.
 • Orexo stämde Actavis för patentintrång.

Första halvåret 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 219,1 (208,8) MSEK. Intäkter från lanserade produkter, exklusive delmålsbetalningar, uppgick till 217,4 (140,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -71,4 (-88,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,24 (-3,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -328,0 (79,4) MSEK.
 • Likvida medel uppgick till 110,6 (300,7) MSEK.
 • Avtal med UnitedHealth Group och OptumRx avseende Zubsolv undertecknades.
MSEK 2014 2013 2014 2013 2013
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Nettoomsättning 117,3 69,0 219,1 208,8 429,4
Intäkter   från lanserade produkter 115,6 68,6 217,4 205,0 421,6
EBIT -38,4 -112,7 -54,7 -82,4 -139,7
EBITDA -35,9 -67,5 -49,8 -36,0 -89,1
Resultat   efter skatt -50,2 -115,7 -71,4 -88,2 -154,9
Resultat   per aktie, SEK -1,58 -4,00 -2,24 -3,05 -5,16
Kassaflöde   från den löpande verksamheten -228,2 84,4 -328,0 79,4 -265,8
Likvida   medel 110,6 300,7 110,6 300,7 105,6

Telefonkonferens
VD Nikolaj Sørensen och finanschef Henrik Juuel presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 13.00 idag. Presentationen finns tillgänglig via länk och på hemsidan.
Internet:
http://financialhearings.nu/140711/orexo/
Telefon: 08-519 993 53 (SE), +44 20 766 020 77 (UK) eller +1 877 788 90 23 (USA).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, verkställande direktör eller Henrik Juuel, EVP och CFO
Tfn 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

VD-kommentar
Andra kvartalet 2014 var ytterligare ett händelserikt kvartal för Orexo. I maj emitterade vi ett obligationslån på 500 MSEK, som fulltecknades inom några dagar och tydligt visar att investerarna har stort förtroende för våra affärsmöjligheter med Zubsolv. Senare samma månad offentliggjorde vi en ny kommersiell partner, och i juni slutförde vi två kliniska studier (ISTART och 007) med positiva resultat som ytterligare stärkte vår förmåga att differentiera Zubsolv® från konkurrenterna. Samtidigt ökade Zubsolvs försäljningsvolym (efterfrågan på tabletter) med närmare 20 procent jämfört med första kvartalet, och Zubsolv har därmed åter börjat ta marknadsandelar.

De positiva resultaten från två av våra kliniska studier med Zubsolv var de viktigaste framgångarna under kvartalet. Kortsiktigt ger studierna starka vetenskapliga bevis för att Zubsolv, trots en 29 procent lägre dos buprenorfin, är lika effektivt som huvudkonkurrenten. Den lägre dosen har varit en källa till osäkerhet hos patienter och förskrivare under lanseringsfasen. De sammanlagda resultaten av ISTART och 007-studierna vad gäller initiering av behandling av opiatberoende ger också långsiktiga möjligheter att ytterligare differentiera Zubsolv från generiska alternativ. Vi räknar med att lämna in en ansökan för initiering av behandling under fjärde kvartalet i år. Såvitt vi vet är de två kliniska studierna de största som någonsin genomförts inom detta sjukdomsområde. Detta visar tydligt Orexos strävan att, baserat på vetenskap, forskning och utveckling, förbättra behandlingen av patienter som lider av opiatberoende.

I maj offentliggjorde vi ett nytt försäljningssamarbete med inVentiv Health. Avtalet innebär att Orexo helt tagit över ledningen av kommersialiseringen av Zubsolv och alla försäljningschefer är numera anställda av Orexo. Förändringen gör att vi kan agera snabbare och mer kraftfullt på marknaden. Det gläder mig att kunna konstatera att alla av Orexo valda säljare, som blivit erbjudna att fortsätta, har valt att följa med in i den nya strukturen. Det är ett tydligt tecken på att de som varje dag möter våra kunder har ett starkt engagemang och en stor tilltro till Zubsolvs potential.

Vi ser fram emot andra halvåret 2014 då vi räknar med att det exklusiva avtalet med UnitedHealth Group, som implementerades den 1 juli, ska ge en omedelbar positiv effekt på Zubsolvs intäkter. Personligen tillbringar jag mycket tid med att träffa förskrivare i USA. Den feedback jag får från förskrivare som gjort Zubsolv till sitt förstahandsval gör mig ännu mer övertygad om Zubsolvs marknadspotential, och den patientnytta som den avancerade sublinguala tabletten ger genom att erbjuda en behandling med snabb sönderfallstid, angenäm mintsmak och med 29 procent lägre dos än huvudkonkurrenterna.

Nikolaj Sørensen
Verkställande direktör

Notera
Informationen är sådan som Orexo AB publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2014, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.