Orexo emitterar obligationslån om 500 MSEK på den svenska obligationsmarknaden

Uppsala, den 30 april 2014 - Orexo AB (publ) har beslutat att emittera ett fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 500 MSEK med förfall den 9 maj 2018. Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4,00 % och ha ett totalt rambelopp om 1 miljard SEK. Orexo avser att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare i transaktionen och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare åt Pareto. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare åt Orexo.

”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för obligationen bland investerare. Emissionen stärker vår finansiella position ytterligare och är ett viktigt led i att kunna finansiera den fortsatta expansionen av Zubsolv, samt för att minska nuvarande bankskuld”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef i Orexo.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Juuel, CFO och EVP
Telefon: 072-220 94 77, E-post: ir@orexo.com  

Daniel Gabriel, Corporate Finance, Pareto Securities AB
Telefon: 08-402 51 95, E-post: daniel.gabriel@paretosec.com

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april, 2014, kl.13.15.