Orexo ingår ett exklusivt subventionsavtal med UnitedHealth Group och OptumRx avseende Zubsolv®

Uppsala, den 12 mars 2014 – Orexo AB meddelar att man ingår ett flerårigt avtal med UnitedHealth Group® och OptumRx® som innebär att Zubsolv® (buprenorfin/naloxon) sublingual (under tungan) tabletten blir subventionerad och rekommenderas för underhållsbehandling av opiatberoende.

I och med avtalet kommer Zubsolv att bli rekommenderad och subventioneras med ”Tier 2”-status till UnitedHealth Groups privata försäkringstagare som administreras av OptumRx för underhållsbehandling av opiatberoende. Från den 1 juli 2014 kommer Zubsolv dessutom att vara den enda rekommenderade kombinationsprodukten av buprenorfin/naloxon i UnitedHealth Groups starkt kontrollerade och restriktiva sjukvårdsförsäkringar. Avtalen omfattar samtliga varumärken och generiska läkemedel inom denna kategori på marknaden.

– Orexos målsättning är att öka tillgången till läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende, minska risken för återfall och förbättra behandlingsresultaten för patienterna. Allt detta är viktigt mot bakgrund av den snabbt ökande epidemin av opiatberoendet som pågår i USA. Vårt långsiktiga strategiska samarbete med UnitedHealth Group och OptumRx gör det möjligt för Orexo att erbjuda fler patienter Zubsolv som det primära läkemedelsalternativet vid behandling av deras opiatberoende, säger Robert DeLuca, R.Ph., VD, Orexo U.S., Inc.

– Orexo är dedikerade att förbättra prissubventionen och patienternas tillgång till Zubsolv. Avtalet med UnitedHealth Group och OptumRx är ett viktigt steg i rätt riktning. Det är en stor framgång och ett viktigt erkännande för Zubsolv när ett ledande försäkringsbolag, med omfattande kontroll av deras läkemedelsrekommendationer och val av läkemedel, väljer Zubsolv som den primära produkten innehållande buprenorfin/naloxon för underhållsbehandling av opiatberoende, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo.

Zubsolv är en avancerad formulering av buprenorfin/naloxon för underhållsbehandling av opiatberoende. Produkten har hög biotillgänglighet, snabbt sönderfall och liten tablettstorlek med mintsmak. Den avancerade formuleringen har utvecklats för att tillgodose patienternas behov, något som potentiellt kan förbättra hur väl patienterna följer behandlingen, och därmed minska risken för återfall och förbättra behandlingsresultaten hos patienterna. Zubsolv är det enda läkemedlet för behandling av opiatberoende som har uppnått den högsta nivån av barnsäkerhet i en förpackning, som är designad för att minska risken för att barn av misstag exponeras för läkemedlet.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo AB
Tel: 0703-50 78 88, e-post: ir@orexo.com

Om Zubsolv
Zubsolv (buprenorfin/naloxon) sublingual (under tungan) tabletten CIII har indikerats för underhållsbehandling av människor som lider av opiatberoende och bör användas som en del av en fullständig behandling innehållande rådgivning och psykosocialt stöd. Behandlingen bör inledas under ledning av läkare som är certifierade under Drug Addiction Treatment Act från 2000, och som har tilldelats ett unikt identifikationsnummer.

Den sublinguala tabletten av Zubsolv kan missbrukas på liknande sätt som andra lagliga eller olagliga opiater. Det är därför viktigt med klinisk övervakning anpassad till hur stabil patienten är. Leverfunktion bör kontrolleras före och under behandling. Barn som intagit Zubsolv (sublingual tablett) kan drabbas av allvarliga, potentiellt livshotande, andningsbesvär varför det är av avgörande vikt att omedelbart uppsöka akutsjukvård. Zubsolv (sublingual tablett) ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Biverkningar som vanligen observerats vid sublingual medicinering av buprenorfin/naloxon sublinguala tabletter i kliniska prövningar och efter godkännandet är huvudvärk, illamående, kräkningar, svettningar, förstoppning, tecken och symtom på abstinens, sömnlöshet, smärta och perifera ödem.

Mer information om Zubsolv finns på www.zubsolv.com.

Om Orexo
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA, EU och Japan, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexo utvecklingsexpertis finns inom omformuleringar, framförallt inom sublinguala formuleringar. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.
Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Om Orexo U.S., Inc.
Orexo U.S., Inc. är ett dotterbolag till specialistläkemedelsbolaget Orexo AB. Dotterbolaget marknadsför förbättrade behandlingar av opiatberoende genom en egen drug delivery-teknologi.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2014, kl 08.45.