Orexo justerar förväntat rörelseresultat för fjärde kvartalet 2013

Uppsala, 20 december 2013 – Orexo AB, “Orexo”, (OTCQX: ORXOY; NASDAQ OMX Stockholm: ORX) justerar det tidigare kommunicerade förväntade rörelseresultatet, EBIT, för fjärde kvartalet 2013 baserat på en fortsatt konservativ intäktsredovisning.

Orexo har sedan lanseringen försett de amerikanska grossisterna med Zubsolv® till ett värde av knappt 11 miljoner USD. Eftersom lanseringen av Zubsolv fortfarande är i ett tidigt skede har Orexo beslutat att fortsätta sin nuvarande konservativa intäktsredovisning, som baseras på patienternas faktiska efterfrågan av Zubsolv och inte byta till en intäktsredovisning som baseras på leveranser till grossisterna.

I enlighet med detta kommer endast cirka en tredjedel av de 11 miljoner USD att redovisas som bruttointäkt under 2013, innan rabatter och andra avdrag. Med detta som bas, ersätts det tidigare kommunicerade förväntade positiva rörelseresultatet av ett negativt rörelseresultat på cirka -30 miljoner SEK för kvartalet.

Efterfrågan på Zubsolv fortsätter den positiva volymtillväxten vecka för vecka. Nuvarande marknadsandel närmar sig 2 procent av marknaden för buprenorfin/naloxon i USA enligt statistik från Wolters Kluwer.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer
Tel: 018-780 88 00, e-post: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv®för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen, under symbolen ORX, och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen OTCQX, under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.              

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2013, kl 08.45.