Orexo sluter avtal om kreditfacilitet på 200 MSEK

Uppsala, 12 december 2013 – Orexo AB, “Orexo”, (OTCQX: ORXOY; NASDAQ OMX Stockholm: ORX) meddelar att bolaget har slutit ett avtal med Danske Bank om en revolverande kreditfacilitet på 200 MSEK. Orexo kommer att ha tillgång till 100 MSEK omedelbart och resterande 100 MSEK efter att avtalade milstolpar avseende Zubsolvs försäljning har uppnåtts. Lånet har en tvåårig löptid och en option om förlängning. Lånet ersätter den befintliga checkräkningskrediten på 50 MSEK.

Henrik Juuel, EVP och CFO för Orexo kommenterar: "Jag är mycket glad att vi nu har säkrat nödvändig likviditet för att stödja vår kommersialisering och vidareutveckling av Zubsolv®. Detta åtagande framhäver styrkan i Orexos fokuserade affärsmodell, tron på Zubsolvs framgång och visar på ett bra samarbete. Jag ser väldigt mycket fram emot det fortsatta samarbetet med Danske Bank."

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, E-mail: ir@orexo.com


Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen, under symbolen ORX, och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen OTCQX, under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2013, kl 08.00.