Handel med Orexo AB ADR:s påbörjas på OTCQX i USA

Uppsala, 13 november 2013 – Orexo AB, “Orexo” (OTCQX: ORXOY; NASDAQ OMX Stockholm: ORX) meddelar att från och med idag inleddes handeln av sponsrade ADR:s Nivå 1 på OTCQX International, som är ett segment inom marknadsplatsen OTCQX i USA. Orexos ADR:s (American Depositary Receipt) handlas under symbolen ORXOY och varje ADR motsvarar en ordinarie aktie.

OTCQX International är segmentet inom marknadsplatsen OTCQX för högkvalitativa icke-amerikanska bolag som är noterade på en godkänd internationell börs och som genomgår regelbunden granskning samt offentliggör sitt hemlands publiceringar till amerikanska investerare. På www.otcmarkets.com finner amerikanska investerare befintliga finansiella tillkännagivande samt priser och volym i realtid.

Henrik Juuel, EVP och CFO för Orexo kommenterar: ”Med tanke på vår ökade närvaro i USA genom lanseringen av Zubsolv®, är jag mycket glad över att våra ADR:s nu finns tillgängliga för handel på den amerikanska marknadsplatsen OTCQX. OTCQX International erbjuder Orexo möjligheten att skapa en bättre informationsbas och en mer effektiv marknadsplats för USA-baserade investerare. Handeln på OTCQX kommer att komplettera vår närvaro på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen samtidigt som det underlättar och stärker den globala handeln i Orexos aktier.”

Orexo har utsett Citibank N.A. till depåbank för bolagets ADR:s. Orexos aktier kommer även fortsättningsvis att vara noterade och handlas på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen under symbolen ORX.
                                       

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Juuel, EVP och Chief Financial Officer
Tel: 0722-20 94 77, e-post: ir@orexo.com

Om Sponsrade ADR-program Nivå 1
ADR:s är omsättningsbara värdepapper prissatta i US-dollar som emitterats av en depåbank. De kan utgöra en andel av en aktie, en enskild aktie, eller flera aktier av det utländska aktieslaget. Priset för en ADR följer oftast priset på det utländska aktieslagets hemmamarknad, justerat för kvoten som visar hur många aktier en ADR motsvarar, men kan variera beroende på andra faktorer. Nivå 1 ADR:s är den enklaste nivån av sponsrade ADR:s som kan emitteras och får endast handlas på OTC-marknaden. När ett företag etablerar ett sponsrat ADR-program, utser det en depåbank som också fungerar som dess amerikanska transfer agent. Majoriteten av de sponsrade ADR-program som för närvarande handlas utgörs av Nivå 1 program.

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Zubsolv är en ny sublingual formulering av buprenorfin och naloxon, som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (STO: ORX) och dess ADR:s handlas på amerikanska marknadsplatsen, OTCQX under symbolen ORXOY. De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande  den 13 november 2013, kl 13.00.